Det finnes bare to måter å komme seg fram på i verden: ved egen flid eller ved andres dumhet.


det-finnes-bare-to-måter-å-komme-seg-fram-på-i-verden-ved-egen-flid-eller-ved-andres-dumhet
jean de la bruyèredetfinnesbaretomåterkommesegframverdenvedegenflidellerandresdumhetdet finnesfinnes baremåter åå kommekomme segseg framfram påi verdenved egenegen flidflid ellereller vedandres dumhetdet finnes barebare to måtermåter å kommeå komme segkomme seg framseg fram påfram på ipå i verdenved egen flidegen flid ellerflid eller vedeller ved andresved andres dumhetfinnes bare to måterbare to måter åmåter å komme segå komme seg framkomme seg fram påseg fram på ifram på i verdenved egen flid elleregen flid eller vedflid eller ved andreseller ved andres dumhetdet finnes bare to måterfinnes bare to måter åbare to måter å kommemåter å komme seg framå komme seg fram påkomme seg fram på iseg fram på i verdenved egen flid eller vedegen flid eller ved andresflid eller ved andres dumhet

Man kan spre lys omkring seg på to måter: Enten ved selv å være et, eller ved å være speilet som kaster lyset tilbake.De fleste heldige politikere nå til dags seirer ikke ved egen storhet, men ved de andres ynkelighet.Mennesket kan handle klokt på tre måter: - ved ettertanke, det er den edleste. - ved imitasjon, det er den letteste. - ved erfaring, det er den bitreste.Det finnes ingen formel eller metode. Du lærer ved å gi - ved å være oppmerksom og gjøre det du derved oppdager at du må gjøre.Gud finnes lettere ved å be enn ved å diskutere.Bare ved å leke og herje med sannheten, bare ved å tenke fantastisk kan vi åpne for radikal ny erkjennelse.