Det er vanskelig å omgås kunstnere. Man må velge forretningsfolk om man vil ha en samtale, for kunstnere snakker bare om penger.


det-er-vanskelig-å-omgås-kunstnere-man-må-velge-forretningsfolk-om-man-vil-samtale-for-kunstnere-snakker-bare-om-penger
jean sibeliusdetervanskeligomgåskunstneremanvelgeforretningsfolkommanvilsamtaleforkunstneresnakkerbarepengerdet erer vanskeligvanskelig åå omgåsomgås kunstnereman måmå velgevelge forretningsfolkforretningsfolk omom manman vilvil haen samtalekunstnere snakkersnakker barebare omom pengerdet er vanskeliger vanskelig åvanskelig å omgåså omgås kunstnereman må velgemå velge forretningsfolkvelge forretningsfolk omforretningsfolk om manom man vilman vil havil ha enha en samtalefor kunstnere snakkerkunstnere snakker baresnakker bare ombare om pengerdet er vanskelig åer vanskelig å omgåsvanskelig å omgås kunstnereman må velge forretningsfolkmå velge forretningsfolk omvelge forretningsfolk om manforretningsfolk om man vilom man vil haman vil ha envil ha en samtalefor kunstnere snakker barekunstnere snakker bare omsnakker bare om pengerdet er vanskelig å omgåser vanskelig å omgås kunstnereman må velge forretningsfolk ommå velge forretningsfolk om manvelge forretningsfolk om man vilforretningsfolk om man vil haom man vil ha enman vil ha en samtalefor kunstnere snakker bare omkunstnere snakker bare om penger

Gode kunstnere kopierer, store kunstnere stjeler. -Pablo Picasso
gode-kunstnere-kopierer-store-kunstnere-stjeler
Mange av dem som kaller seg kunstnere, er egentlig kunsthandlere. De bare lager bildene selv. -Kunstner
mange-av-dem-som-kaller-seg-kunstnere-er-egentlig-kunsthandlere-de-bare-lager-bildene-selv
Det finnes mange som tror man bare kan lyve når man snakker - ikke når man tier. -Karl Kristian Steincke
det-finnes-mange-som-tror-man-bare-kan-lyve-når-man-snakker-ikke-når-man-tier
Man kan ikke velge når man vil forelske seg. -Henrik Ibsen
man-kan-ikke-velge-når-man-vil-forelske-seg
Egentlig finnes det ikke noe som heter kunst. Det finnes bare kunstnere. -Kunst
egentlig-finnes-det-ikke-noe-som-heter-kunst-det-finnes-bare-kunstnere
Når man spør hva som kreves for å føre krig, får man til svar at det er tre ting: penger, penger, penger. -Raimund Montecuccoli
når-man-spør-hva-som-kreves-for-å-føre-krig-får-man-til-svar-at-det-er-tre-ting-penger-penger-penger