Det er vår natur å gjenta oss selv, ja gjenta oss selv. Den er en del av vårt repertoir, gjentagelsen er førstefiolinen i vårt personlige orkester.


det-er-vår-natur-å-gjenta-oss-selv-ja-gjenta-oss-selv-den-er-del-av-vårt-repertoir-gjentagelsen-er-førstefiolinen-i-vårt-personlige-orkester
gjentakelsedetervårnaturgjentaossselvjaselvdendelavvårtrepertoirgjentagelsenførstefiolinenpersonligeorkesterdet erer vårvår naturnatur åå gjentagjenta ossoss selvja gjentagjenta ossoss selvden erer enen deldel avav vårtvårt repertoirgjentagelsen erer førstefiolinenførstefiolinen ii vårtvårt personligedet er vårer vår naturvår natur ånatur å gjentaå gjenta ossgjenta oss selvja gjenta ossgjenta oss selvden er ener en delen del avdel av vårtav vårt repertoirgjentagelsen er førstefiolinener førstefiolinen iførstefiolinen i vårti vårt personligevårt personlige orkesterdet er vår naturer vår natur åvår natur å gjentanatur å gjenta osså gjenta oss selvja gjenta oss selvden er en deler en del aven del av vårtdel av vårt repertoirgjentagelsen er førstefiolinen ier førstefiolinen i vårtførstefiolinen i vårt personligei vårt personlige orkesterdet er vår natur åer vår natur å gjentavår natur å gjenta ossnatur å gjenta oss selvden er en del aver en del av vårten del av vårt repertoirgjentagelsen er førstefiolinen i vårter førstefiolinen i vårt personligeførstefiolinen i vårt personlige orkester

Livet er like umåtelig stort og dypt som stjernenes avgrunn over oss. Vi kan bare se inn i det gjennom et lite kikkehull - vårt eget personlige liv. -Livet er
livet-er-like-umåtelig-stort-og-dypt-som-stjernenes-avgrunn-over-oss-vi-kan-bare-se-inn-i-det-gjennom-et-lite-kikkehull-vårt-eget-personlige-liv
De menneskene som har gitt oss en bit av hjertet sitt, vil alltid være en del av vårt liv. Det er som om disse gullkantede bitene tilhører vår indre skattkiste. -Møte mellom mennesker
de-menneskene-som-har-gitt-oss-bit-av-hjertet-sitt-vil-alltid-være-del-av-vårt-liv-det-er-som-om-disse-gullkantede-bitene-tilhører-vår-indre
Det er det vi ikke forstår som gjør oss klokere, det frister vårt vitebegjær og tvinger oss til å fordype oss. -Klokskap
det-er-det-vi-ikke-forstår-som-gjør-oss-klokere-det-frister-vårt-vitebegjær-og-tvinger-oss-til-å-fordype-oss
Den første snøen minner oss om de eneste ganger i vårt liv da vi var uten frykt. -Thornton Wilder
den-første-snø-minner-oss-om-eneste-ganger-i-vårt-liv-da-vi-var-uten-frykt
Man kan gjenta en løgn så ofte at man til slutt tror på den selv. -Løgn
man-kan-gjenta-løgn-så-ofte-at-man-til-slutt-tror-på-den-selv
Da sa Gud: «La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss!» -Menneske
da-sa-gud-la-oss-skape-mennesker-i-vårt-bilde-som-et-avbilde-av-oss