Det er en utbredt misforståelse at journalister aldri leser aviser. Jeg har aldri truffet en journalist som ikke nøye og mange ganger har lest - sine egne artikler.


det-er-utbredt-misforståelse-at-journalister-aldri-leser-aviser-jeg-har-aldri-truffet-journalist-som-ikke-nøye-og-mange-ganger-har-lest-sine
frejlif olsendeterutbredtmisforståelseatjournalisteraldrileseraviserjeghartruffetjournalistsomikkenøyeogmangegangerlestsineegneartiklerdet erer enen utbredtutbredt misforståelsemisforståelse atat journalisterjournalister aldrialdri leserleser aviserjeg harhar aldrialdri truffettruffet enen journalistjournalist somsom ikkeikke nøyenøye ogog mangemange gangerganger harhar lestlestsinesine egneegne artiklerdet er ener en utbredten utbredt misforståelseutbredt misforståelse atmisforståelse at journalisterat journalister aldrijournalister aldri leseraldri leser aviserjeg har aldrihar aldri truffetaldri truffet entruffet en journalisten journalist somjournalist som ikkesom ikke nøyeikke nøye ognøye og mangeog mange gangermange ganger harganger har lesthar lestsine egnesine egne artikler

Jeg har truffet mange nakne kvinner i mitt liv, men aldri noen som har kunnet spinne. -Fredrik Stabel
jeg-har-truffet-mange-nakne-kvinner-i-mitt-liv-men-aldri-noen-som-har-kunnet-spinne
Du må alltid tenke på hvor mange leger som er døde, om de aldri så mange ganger har stått med rynkede bryn over sine pasienter. -Lege
du-må-alltid-tenke-på-hvor-mange-leger-som-er-dø-om-aldri-så-mange-ganger-har-stått-med-rynkede-bryn-over-sine-pasienter
Kvinner vil enkelte ganger bekjenne sine synder, men jeg har aldri hørt om en kvinne som vil innrømme sine feil. -Kvinner
kvinner-vil-enkelte-ganger-bekjenne-sine-synder-men-jeg-har-aldri-hørt-om-kvinne-som-vil-innrømme-sine-feil
Etter å ha spilt Chopin føler jeg det som jeg har grått over synder jeg aldri har begått, og sørget over tragedier som ikke er mine egne. Musikk virker alltid slik på meg. -Oscar Wilde
etter-å-spilt-chopin-føler-jeg-det-som-jeg-har-grått-over-synder-jeg-aldri-har-begått-og-sørget-over-tragedier-som-ikke-er-mine-egne-musikk
Jeg har kjent mange som har forandret sitt kristne navn, men det har aldri gått dem vel i verden. -Navn
jeg-har-kjent-mange-som-har-forandret-sitt-kristne-navn-men-det-har-aldri-gått-dem-vel-i-verden