Det er umulig å finne lykken hvis man hele tiden prøver å fylle et rom som ikke er formet slik man selv ønsker det. Et rom skapt av andre. Et rom formet av samfunnets forventninger, sosialt press, og tidligere målsetninger.


det-er-umulig-å-finne-lykken-hvis-man-hele-tiden-prøver-å-fylle-et-rom-som-ikke-er-formet-slik-man-selv-ønsker-det-et-rom-skapt-av-andre-et-rom
gunnar tjomliddeterumuligfinnelykkenhvismanheletidenprøverfylleetromsomikkeformetslikselvønskerdetetskaptavandresamfunnetsforventningersosialtpressogtidligeremålsetningerdet erer umuligumulig åå finnefinne lykkenlykken hvishvis manman helehele tidentiden prøverprøver åå fyllefylle etet romrom somsom ikkeikke erer formetformet slikslik manman selvselv ønskerønsker detet romrom skaptskapt avet romrom formetformet avav samfunnetssamfunnets forventningersosialt pressog tidligeretidligere målsetningerdet er umuliger umulig åumulig å finneå finne lykkenfinne lykken hvislykken hvis manhvis man heleman hele tidenhele tiden prøvertiden prøver åprøver å fylleå fylle etfylle et romet rom somrom som ikkesom ikke erikke er formeter formet slikformet slik manslik man selvman selv ønskerselv ønsker detet rom skaptrom skapt avskapt av andreet rom formetrom formet avformet av samfunnetsav samfunnets forventningerog tidligere målsetninger

Der det er rom for forvirring, er det rom for nye tanker. -Erik Lerdahl
der-det-er-rom-for-forvirring-er-det-rom-for-nye-tanker
Man må gi rom for flørten. Når du kjenner at andre er tiltrukket av deg, det er da du lever. -Anne B. Ragde
man-må-gi-rom-for-flørten-når-du-kjenner-at-andre-er-tiltrukket-av-deg-det-er-da-du-lever
Kjærligheten skaper det trygge rom hvor du kan bli deg selv. -Kjærlighet
kjærligheten-skaper-det-trygge-rom-hvor-du-kan-bli-deg-selv
Hvis en mann ikke ser på meg når jeg kommer inn i et rom, er han homo. -Kathleen Turner
hvis-mann-ikke-på-meg-når-jeg-kommer-inn-i-et-rom-er-han-homo