Det er to typer mennesker som ikke kommer særlig langt - de som ikke kan gjøre det de får beskjed om, og de som ikke kan gjøre noen annet.


det-er-to-typer-mennesker-som-ikke-kommer-særlig-langt-som-ikke-kan-gjøre-det-får-beskjed-om-og-som-ikke-kan-gjøre-noen-annet
cyrus curtisdetertotypermenneskersomikkekommersærliglangtkangjøredetfårbeskjedomognoenannetdet ertyper menneskermennesker somsom ikkeikke kommerkommer særligsærlig langtlangtde somsom ikkeikke kankan gjøregjøre detdet dede fårfår beskjedbeskjed omog dede somsom ikkeikke kankan gjøregjøre noennoen anneter to typertyper mennesker sommennesker som ikkesom ikke kommerikke kommer særligkommer særlig langtsærlig langtde somde som ikkesom ikke kanikke kan gjørekan gjøre detgjøre det dedet de fårde får beskjedfår beskjed omog de somde som ikkesom ikke kanikke kan gjørekan gjøre noengjøre noen annetdet er to typerer to typer menneskertyper mennesker som ikkemennesker som ikke kommersom ikke kommer særligikke kommer særlig langtkommer særlig langtde som ikkede som ikke kansom ikke kan gjøreikke kan gjøre detkan gjøre det degjøre det de fårdet de får beskjedde får beskjed omog de som ikkede som ikke kansom ikke kan gjøreikke kan gjøre noenkan gjøre noen annetdet er to typer menneskerer to typer mennesker somtyper mennesker som ikke kommermennesker som ikke kommer særligsom ikke kommer særlig langtikke kommer særlig langtde som ikke kande som ikke kan gjøresom ikke kan gjøre detikke kan gjøre det dekan gjøre det de fårgjøre det de får beskjeddet de får beskjed omog de som ikke kande som ikke kan gjøresom ikke kan gjøre noenikke kan gjøre noen annet

Man kan ikke gi mennesker varig hjelp ved å gjøre det for dem som de selv burde gjøre. -Seg selv og andre
man-kan-ikke-gi-mennesker-varig-hjelp-ved-å-gjøre-det-for-dem-som-selv-burde-gjøre
En konferanse er et møte mellom viktige mennesker som hver for seg ikke kan gjøre noe, men som sammen kan bestemme at ingenting skal gjøres. -Konferanse
en-konferanse-er-et-møte-mellom-viktige-mennesker-som-hver-for-seg-ikke-kan-gjøre-noe-men-som-sammen-kan-bestemme-at-ingenting-skal-gjøres
Fjernsynet er en innretning som gjør at folk som ikke har noe å gjøre, kan betrakte folk som ikke kan gjøre noe. -Fjernsyn
fjernsynet-er-innretning-som-gjør-at-folk-som-ikke-har-noe-å-gjøre-kan-betrakte-folk-som-ikke-kan-gjøre-noe
Folk har en tendens til å gjøre gode gjerninger slurvete. Man vil bidra, men ikke bøye seg ned. Det får noen andre gjøre. -Beate Grimsrud
folk-har-tendens-til-å-gjøre-gode-gjerninger-slurvete-man-vil-bidra-men-ikke-bøye-seg-ned-det-får-noen-andre-gjøre