Det er to ting å strebe etter i livet; først å få det man ønsker seg, og deretter å nyte det. Bare de klokeste oppnår det siste.


det-er-to-ting-å-strebe-etter-i-livet-først-å-få-det-man-ønsker-seg-og-deretter-å-nyte-det-bare-klokeste-oppnår-det-siste
logan pearsall smithdetertotingstrebeetterlivetførstdetmanønskersegogderetternytedetbareklokesteoppnårsistedet erting åå strebestrebe etteretter ii livetførst åfå detdet manman ønskerønsker segog deretterderetter åå nytenyte detbare dede klokesteklokeste oppnåroppnår detdet sisteer to tingting å strebeå strebe etterstrebe etter ietter i livetførst å fåå få detfå det mandet man ønskerman ønsker segog deretter åderetter å nyteå nyte detbare de klokestede klokeste oppnårklokeste oppnår detoppnår det sistedet er to tinger to ting åting å strebe etterå strebe etter istrebe etter i livetførst å få detå få det manfå det man ønskerdet man ønsker segog deretter å nytederetter å nyte detbare de klokeste oppnårde klokeste oppnår detklokeste oppnår det sistedet er to ting åer to ting å strebeting å strebe etter iå strebe etter i livetførst å få det manå få det man ønskerfå det man ønsker segog deretter å nyte detbare de klokeste oppnår detde klokeste oppnår det siste

De siste ordene er de vanskeligste. Alltid. Etter det aller siste ordet er det ikke mer. Bare et punktum. -Øivind Holthe
de-siste-ordene-er-vanskeligste-alltid-etter-det-aller-siste-ordet-er-det-ikke-mer-bare-et-punktum
Hva nytter det at man kler seg etter den siste nye motejournal - når man ligner seg selv allikevel? -Storm P
hva-nytter-det-at-man-kler-seg-etter-den-siste-nye-motejournal-når-man-ligner-seg-selv-allikevel
En kvinnes hjerte er som glass og må behandles deretter. Ønsker man sitt navn uutslettelig risset inn i det, må man bruke diamanter. -R. Knortz
en-kvinnes-hjerte-er-som-glass-og-må-behandles-deretter-Ønsker-man-sitt-navn-uutslettelig-risset-inn-i-det-må-man-bruke-diamanter
Det normale er ikke noe å strebe etter, det er noe å komme seg bort fra. -Normal
det-normale-er-ikke-noe-å-strebe-etter-det-er-noe-å-komme-seg-bort-fra
Du kan få alt du ønsker deg hvis du bare ønsker det sterkt nok. Ønsk det så inderlig at det utsondres gjennom huden og slutter seg til skaperkraften. -Ønske
du-kan-få-alt-du-ønsker-deg-hvis-du-bare-ønsker-det-sterkt-nok-Ønsk-det-så-inderlig-at-det-utsondres-gjennom-huden-og-slutter-seg-til
Jeg har innsett at lykken ikke vokser proporsjonalt med hvor store mål man setter seg og hva man oppnår av suksess i livet. -Lykke
jeg-har-innsett-at-lykken-ikke-vokser-proporsjonalt-med-hvor-store-mål-man-setter-seg-og-hva-man-oppnår-av-suksess-i-livet