Det er som de vinker og takker og hilser en sommer godnatt. Hun med en markblomst i håret og han med en bunt linea i sin tyrolerhatt.


det-er-som-vinker-og-takker-og-hilser-sommer-godnatt-hun-med-markblomst-i-håret-og-han-med-bunt-linea-i-tyrolerhatt
alf prøysendetersomvinkerogtakkerhilsersommergodnatthunmedmarkblomsthårethanbuntlineatyrolerhattdet erer somsom dede vinkervinker ogog takkertakker ogog hilserhilser enen sommersommer godnatthun medmed enen markblomstmarkblomst ii hårethåret ogog hanhan medmed enen buntbunt linealinea isin tyrolerhattdet er somer som desom de vinkerde vinker ogvinker og takkerog takker ogtakker og hilserog hilser enhilser en sommeren sommer godnatthun med enmed en markblomsten markblomst imarkblomst i håreti håret oghåret og hanog han medhan med enmed en bunten bunt lineabunt linea ilinea i sini sin tyrolerhattdet er som deer som de vinkersom de vinker ogde vinker og takkervinker og takker ogog takker og hilsertakker og hilser enog hilser en sommerhilser en sommer godnatthun med en markblomstmed en markblomst ien markblomst i håretmarkblomst i håret ogi håret og hanhåret og han medog han med enhan med en buntmed en bunt lineaen bunt linea ibunt linea i sinlinea i sin tyrolerhattdet er som de vinkerer som de vinker ogsom de vinker og takkerde vinker og takker ogvinker og takker og hilserog takker og hilser entakker og hilser en sommerog hilser en sommer godnatthun med en markblomst imed en markblomst i håreten markblomst i håret ogmarkblomst i håret og hani håret og han medhåret og han med enog han med en bunthan med en bunt lineamed en bunt linea ien bunt linea i sinbunt linea i sin tyrolerhatt

Tre ganger er det nok å si til en kvinne at hun er vakker. Første gang takker hun, andre gang tror hun på det, tredje gang belønner hun det. -Kvinner og utseende
tre-ganger-er-det-nok-å-til-kvinne-at-hun-er-vakker-første-gang-takker-hun-andre-gang-tror-hun-på-det-tredje-gang-belønner-hun-det
Ekteskapsbruddet er ikke den timen en kvinne er sammen med sin elsker, men den natten hun etterpå tilbringer sammen med sin mann. -Utroskap
ekteskapsbruddet-er-ikke-den-timen-kvinne-er-sammen-med-elsker-men-den-natten-hun-etterpå-tilbringer-sammen-med-mann
Der kunne vel ingen fortenke fru Worse i, at hun forgudet sin sønn; han var jo det eneste hun hadde å slite for. -Mor og sønn
der-kunne-vel-ingen-fortenke-fru-worse-i-at-hun-forgudet-sønn-han-var-jo-det-eneste-hun-hadde-å-slite-for