Det er så mange som bor i kjelleren hos seg selv, til tross for at det er ledig i de øverste etasjer der utsynet er vidt og perspektivet betydelig og der frykten for framtiden og det ukjente kan forvandles til forventning.


det-er-så-mange-som-bor-i-kjelleren-hos-seg-selv-til-tross-for-at-det-er-ledig-i-øverste-etasjer-der-utsynet-er-vidt-og-perspektivet-betydelig-og
vigdis hjorthdetermangesomborkjellerenhossegselvtiltrossforatdetledigøversteetasjerderutsynetvidtogperspektivetbetydeligfryktenframtidenukjentekanforvandlesforventningdet erer såså mangemange somsom bori kjellerenkjelleren hoshos segseg selvtil trosstross forat detdet erer ledigledig ide øversteøverste etasjeretasjer derder utsynetutsynet erer vidtvidt ogog perspektivetperspektivet betydeligbetydelig ogog derder fryktenfrykten forframtiden ogog detdet ukjenteukjente kankan forvandlesforvandles tiltil forventningdet er såer så mangeså mange sommange som borsom bor ibor i kjellereni kjelleren hoskjelleren hos seghos seg selvtil tross fortross for atfor at detat det erdet er lediger ledig iledig i dei de øverstede øverste etasjerøverste etasjer deretasjer der utsynetder utsynet erutsynet er vidter vidt ogvidt og perspektivetog perspektivet betydeligperspektivet betydelig ogbetydelig og derog der fryktender frykten forfrykten for framtidenfor framtiden ogframtiden og detog det ukjentedet ukjente kanukjente kan forvandleskan forvandles tilforvandles til forventning

Vi klamrer oss fast til dette livet, tross alt. Man tar seg den der første kaffekoppen, og så ... Så går det over. -Medgang og motgang
vi-klamrer-oss-fast-til-dette-livet-tross-alt-man-tar-seg-den-der-første-kaffekoppen-og-så-så-går-det-over
Der det er penger, der er djevelen til stede. Men der det ikke er penger, der er han tifold til stede. -Penger og økonomi
der-det-er-penger-der-er-djevelen-til-stede-men-der-det-ikke-er-penger-der-er-han-tifold-til-stede
Der ute er det nok mange nå som er våte til skinnet, og det er leit, men vi er altså inne. -Regn
der-ute-er-det-nok-mange-nå-som-er-våte-til-skinnet-og-det-er-leit-men-vi-er-altså-inne
Mennesket kan klatre til de høyeste tinder, men det kan ikke oppholde seg der lenge. -George Bernard Shaw
mennesket-kan-klatre-til-høyeste-tinder-men-det-kan-ikke-oppholde-seg-der-lenge
Det gjelder all kunst at den enfoldige skal kunne si til seg selv: Det der kunne da også jeg ha gjort. -Aksel Sandemose
det-gjelder-all-kunst-at-den-enfoldige-skal-kunne-til-seg-selv-det-der-kunne-da-også-jeg-gjort
Norge kan være litt spesielt der det ligger for seg selv oppi et hjørne. -Lene Nystrøm
norge-kan-være-litt-spesielt-der-det-ligger-for-seg-selv-oppi-et-hjørne