Det er pussig at det med de relativt få ordene som finnes i språket, kan sies så mye sludder.


det-er-pussig-at-det-med-relativt-få-ordene-som-finnes-i-språket-kan-sies-så-mye-sludder
orddeterpussigatdetmedrelativtordenesomfinnesspråketkansiesmyesludderdet erer pussigpussig atat detdet medmed dede relativtrelativt fåordene somsom finnesfinnes ii språketkan siessies såså myemye sludderdet er pussiger pussig atpussig at detat det meddet med demed de relativtde relativt fårelativt få ordenefå ordene somordene som finnessom finnes ifinnes i språketkan sies såsies så myeså mye sludderdet er pussig ater pussig at detpussig at det medat det med dedet med de relativtmed de relativt fåde relativt få ordenerelativt få ordene somfå ordene som finnesordene som finnes isom finnes i språketkan sies så myesies så mye sludderdet er pussig at deter pussig at det medpussig at det med deat det med de relativtdet med de relativt fåmed de relativt få ordenede relativt få ordene somrelativt få ordene som finnesfå ordene som finnes iordene som finnes i språketkan sies så mye sludder

De vennlige ordene som sies i dag, kan bære frukt i morgen. -Mahatma Gandhi
de-vennlige-ordene-som-sies-i-dag-kan-bære-frukt-i-morgen
Det kan sies mye om ny musikk. Det lar seg sikkert hevde at den er ny, men om den også er musikk, kan være mer tvilsomt. -Charles B. Middelthon
det-kan-sies-mye-om-ny-musikk-det-lar-seg-sikkert-hevde-at-den-er-ny-men-om-den-også-er-musikk-kan-være-mer-tvilsomt
Med penger og pene ord kan man oppnå mye hos en kvinne, og i nødsfall kan man godt utelate de pene ordene. -Kvinner
med-penger-og-pene-ord-kan-man-oppnå-mye-hos-kvinne-og-i-nødsfall-kan-man-godt-utelate-pene-ordene
Hva skulle vi gjøre om vi ikke hadde de gode drømmerne blant oss? Det finnes larm som bare kan overvinnes med stillhet, det finnes teknikk som bare kan gjennomskues i drømme. -Inger Hagerup
hva-skulle-vi-gjøre-om-vi-ikke-hadde-gode-drømmerne-blant-oss-det-finnes-larm-som-bare-kan-overvinnes-med-stillhet-det-finnes-teknikk-som-bare-kan
Det sies at kjærlighet til penger er roten til alt ondt. Det samme kan sies om mangel på penger. -Penger og økonomi
det-sies-at-kjærlighet-til-penger-er-roten-til-alt-ondt-det-samme-kan-sies-om-mangel-på-penger