Det er på mange måter det eneste eventyret jeg har vært vitne til i mitt eget liv. Jeg har sett noe vokse frem som jeg ikke trodde var mulig da det begynte å spire.


det-er-på-mange-måter-det-eneste-eventyret-jeg-har-vært-vitne-til-i-mitt-eget-liv-jeg-har-sett-noe-vokse-frem-som-jeg-ikke-trodde-var-mulig-da-det
data og internettdetermangemåterdetenesteeventyretjegharværtvitnetilmittegetlivjegsettnoevoksefremsomikketroddevarmuligdabegyntespiredet erer påpå mangemange måtermåter detdet enesteeneste eventyreteventyret jegjeg harhar værtvært vitnevitne tiltil ii mittmitt egeteget livjeg harhar settsett noenoe voksevokse fremfrem somsom jegjeg ikkeikke troddetrodde varvar muligmulig dada detdet begyntebegynte åå spiredet er påer på mangepå mange måtermange måter detmåter det enestedet eneste eventyreteneste eventyret jegeventyret jeg harjeg har værthar vært vitnevært vitne tilvitne til itil i mitti mitt egetmitt eget livjeg har setthar sett noesett noe voksenoe vokse fremvokse frem somfrem som jegsom jeg ikkejeg ikke troddeikke trodde vartrodde var muligvar mulig damulig da detda det begyntedet begynte åbegynte å spire

Da jeg var ung, fikk jeg høre: «Bare vent til du blir femti, så skal du få se.» Nå er jeg femti, og jeg har ikke sett noe som helst. -Erik Satie
da-jeg-var-ung-fikk-jeg-høre-bare-vent-til-du-blir-femti-så-skal-du-få-se-nå-er-jeg-femti-og-jeg-har-ikke-sett-noe-som-helst
Jeg har vært gjennom mye i mitt liv og burde ikke ha overlevd alt sammen. Jeg tror jeg er fredet. -Medgang og motgang
jeg-har-vært-gjennom-mye-i-mitt-liv-og-burde-ikke-overlevd-alt-sammen-jeg-tror-jeg-er-fredet