Det er noe ved en liten klem som alltid varmer hjertet. Den ønsker oss velkommen hjem og gjør det lettere og skilles.


det-er-noe-ved-liten-klem-som-alltid-varmer-hjertet-den-ønsker-oss-velkommen-hjem-og-gjør-det-lettere-og-skilles
johnny ray ryderdeternoevedlitenklemsomalltidvarmerhjertetdenønskerossvelkommenhjemoggjørdetlettereskillesdet erer noenoe vedved enen litenliten klemklem somsom alltidalltid varmervarmer hjertetden ønskerønsker ossoss velkommenvelkommen hjemhjem ogog gjørgjør detdet letterelettere ogog skillesdet er noeer noe vednoe ved enved en litenen liten klemliten klem somklem som alltidsom alltid varmeralltid varmer hjertetden ønsker ossønsker oss velkommenoss velkommen hjemvelkommen hjem oghjem og gjørog gjør detgjør det letteredet lettere oglettere og skillesdet er noe veder noe ved ennoe ved en litenved en liten klemen liten klem somliten klem som alltidklem som alltid varmersom alltid varmer hjertetden ønsker oss velkommenønsker oss velkommen hjemoss velkommen hjem ogvelkommen hjem og gjørhjem og gjør detog gjør det letteregjør det lettere ogdet lettere og skillesdet er noe ved ener noe ved en litennoe ved en liten klemved en liten klem somen liten klem som alltidliten klem som alltid varmerklem som alltid varmer hjertetden ønsker oss velkommen hjemønsker oss velkommen hjem ogoss velkommen hjem og gjørvelkommen hjem og gjør dethjem og gjør det lettereog gjør det lettere oggjør det lettere og skilles

En god klem både gleder og varmer. Nå vet jeg hvorfor Gud ga oss armer. -Ukjent
en-god-klem-bå-gleder-og-varmer-nå-vet-jeg-hvorfor-gud-ga-oss-armer
Finnes det noe hjem for oss som ikke finner fred i rekkehus og bankkonti? -Kaj Skagen
finnes-det-noe-hjem-for-oss-som-ikke-finner-fred-i-rekkehus-og-bankkonti
Det er alltid lettere å bevise sin fortrinnlighet ved å være kresen mot andre enn ved å være streng mot seg selv. -Seg selv og andre
det-er-alltid-lettere-å-bevise-fortrinnlighet-ved-å-være-kresen-mot-andre-enn-ved-å-være-streng-mot-seg-selv
Så vi en bra film, virvlet den opp noe i oss og satte ting i bevegelse, for slik er det jo, verden er alltid den samme, det er måten vi betrakter den på, som forandrer seg. -Karl Ove Knausgård
så-vi-bra-film-virvlet-den-opp-noe-i-oss-og-satte-ting-i-bevegelse-for-slik-er-det-jo-verden-er-alltid-den-samme-det-er-måten-vi-betrakter-den-på
Våren kommer en gang i året, og vi ønsker den velkommen. Dagen kommer en gang i døgnet, men vi tar den som en selvfølge. -Vår
våren-kommer-gang-i-året-og-vi-ønsker-den-velkommen-dagen-kommer-gang-i-døgnet-men-vi-tar-den-som-selvfølge