Det er natt og det er dag, min bror, de er begge gode; sol og måne, og stjerner, bror, alle er de vakre: det er også en god trekk på bålet. Livet er godt, bror.


det-er-natt-og-det-er-dag-min-bror-er-begge-gode-sol-og-måne-og-stjerner-bror-alle-er-vakre-det-er-også-god-trekk-på-bålet-livet-er-godt-bror
brordeternattogdetdagminbrorbeggegodesolmånestjernerallevakreogsågodtrekkbåletlivetgodtbrordet erer nattnatt ogog detdet erer dagmin brorde erer beggebegge godesol ogog måneog stjerneralle erer dede vakredet erer ogsåogså enen godgod trekktrekk påpå båletlivet erer godtdet er natter natt ognatt og detog det erdet er dagde er beggeer begge godesol og månealle er deer de vakredet er ogsåer også enogså en goden god trekkgod trekk påtrekk på båletlivet er godt

Bror bør ikke krige mot bror, eller plage og sluke hverandre. -William Cowper
bror-bør-ikke-krige-mot-bror-eller-plage-og-sluke-hverandre
God granne er bedre enn bror i fremmed land. -Nabo
god-granne-er-bedre-enn-bror-i-fremmed-land
For den som gjør min himmelske Fars vilje, er min bror og søster og mor. -Familie
for-den-som-gjør-min-himmelske-fars-vilje-er-min-bror-og-søster-og-mor
Jeg har to venner. En god og en dårlig. Og så har jeg min bror. -Erlend Loe
jeg-har-to-venner-en-god-og-dårlig-og-så-har-jeg-min-bror
Hvor jeg enn går, samme hva jeg enn ser, vender mitt hjerte lykkelig tilbake til deg, det trekker fortsatt mot min bror. -Oliver Goldsmith
hvor-jeg-enn-går-samme-hva-jeg-enn-vender-mitt-hjerte-lykkelig-tilbake-til-deg-det-trekker-fortsatt-mot-min-bror