... det er mulig å leve uten såpe og tannpasta, men man kan ikke leve uten håp.


det-er-mulig-å-leve-uten-såpe-og-tannpasta-men-man-kan-ikke-leve-uten-håp
cecilia samartindetermuligleveutensåpeogtannpastamenmankanikkehåpdetdet erer muligmulig åå leveleve utenuten såpesåpe ogog tannpastamen manman kankan ikkeikke leveleve utenuten håpdet erdet er muliger mulig åmulig å leveå leve utenleve uten såpeuten såpe ogsåpe og tannpastamen man kanman kan ikkekan ikke leveikke leve utenleve uten håpdet er muligdet er mulig åer mulig å levemulig å leve utenå leve uten såpeleve uten såpe oguten såpe og tannpastamen man kan ikkeman kan ikke levekan ikke leve utenikke leve uten håpdet er mulig ådet er mulig å leveer mulig å leve utenmulig å leve uten såpeå leve uten såpe ogleve uten såpe og tannpastamen man kan ikke leveman kan ikke leve utenkan ikke leve uten håp

Et menneske kan leve uten syn, en blind er også et menneske. Men blir man ikke sett, da er man ingenting. -Oppmerksomhet
et-menneske-kan-leve-uten-syn-blind-er-også-et-menneske-men-blir-man-ikke-sett-da-er-man-ingenting
Kvinner - ikke kan du leve med dem, og ikke kan du leve uten dem. -Kvinner
kvinner-ikke-kan-du-leve-med-dem-og-ikke-kan-du-leve-uten-dem
Uten et mål og innsats for å nå det, kan ikke noe menneske leve. -Mål
uten-et-mål-og-innsats-for-å-nå-det-kan-ikke-noe-menneske-leve
Jeg kan godt leve uten deg. Men jeg vil helst ikke. -Parforhold
jeg-kan-godt-leve-uten-deg-men-jeg-vil-helst-ikke
Man kan ikke leve godt, elske godt eller sove godt uten å spise godt. -Virginia Woolf
man-kan-ikke-leve-godt-elske-godt-eller-sove-godt-uten-å-spise-godt
Å leve på moderne vis er det samme som å leve fort. I våre dager kan man ikke drasse med seg et helt vognlass av idealer og romantiske ideer. -Moderne
Å-leve-på-moderne-vis-er-det-samme-som-å-leve-fort-i-våre-dager-kan-man-ikke-drasse-med-seg-et-helt-vognlass-av-idealer-og-romantiske-ideer