Det er med posten det vidunderlige må komme, det som setter en stopper for alt som er, vender opp og ned på tilværelsen, åpner fremtiden -


det-er-med-posten-det-vidunderlige-må-komme-det-som-setter-stopper-for-alt-som-er-vender-opp-og-ned-på-tilværelsen-åpner-fremtiden
cora sandeldetermedpostendetvidunderligekommesomsetterstopperforaltervenderoppognedtilværelsenåpnerfremtidendet erer medmed postenposten detdet vidunderligevidunderlige måmå kommedet somsom settersetter enen stopperstopper foralt somsom ervender oppopp ogog nedned påpå tilværelsenåpner fremtidenfremtidendet er meder med postenmed posten detposten det vidunderligedet vidunderlige måvidunderlige må kommedet som settersom setter ensetter en stopperen stopper forstopper for altfor alt somalt som ervender opp ogopp og nedog ned påned på tilværelsenåpner fremtidendet er med postener med posten detmed posten det vidunderligeposten det vidunderlige mådet vidunderlige må kommedet som setter ensom setter en stoppersetter en stopper foren stopper for altstopper for alt somfor alt som ervender opp og nedopp og ned påog ned på tilværelsendet er med posten deter med posten det vidunderligemed posten det vidunderlige måposten det vidunderlige må kommedet som setter en stoppersom setter en stopper forsetter en stopper for alten stopper for alt somstopper for alt som ervender opp og ned påopp og ned på tilværelsen

Du går aldri lei med mindre du stopper opp og tar deg tid til det. -Bob Hope
du-går-aldri-lei-med-mindre-du-stopper-opp-og-tar-deg-tid-til-det
Kunst er den eneste, fremdeles ubrukte funksjon som stammer fra en dyp, historisk fortid, men som vender tilbake til fremtiden, som det selvbevisste menneskets helhet. -Kunst
kunst-er-den-eneste-fremdeles-ubrukte-funksjon-som-stammer-fra-dyp-historisk-fortid-men-som-vender-tilbake-til-fremtiden-som-det-selvbevisste
De store mesteres verk er soler som står opp og går ned omkring oss. Således vil tiden for ethvert stort kunstverk, som nå er gått under, atter komme. -Kunst
de-store-mesteres-verk-er-soler-som-står-opp-og-går-ned-omkring-oss-således-vil-tiden-for-ethvert-stort-kunstverk-som-nå-er-gått-under-atter
Hun ser ikke lengselsfullt framover som de andre, men tilbake på vidunderlige, levde dager som bare er så vidunderlige fordi de er borte. -Nostalgi
hun-ikke-lengselsfullt-framover-som-andre-men-tilbake-på-vidunderlige-levde-dager-som-bare-er-så-vidunderlige-fordi-er-borte
Stakkars lille dæ som ber om ly. Komme her og vær’ te bry! Tror vi gidder se, men vi er alt for store te å kikke ned. -Egoisme
stakkars-lille-dæ-som-ber-om-ly-komme-her-og-vær-te-bry-tror-vi-gidder-se-men-vi-er-alt-for-store-te-å-kikke-ned