Det er med penger som med møkk - de gjør bare nytte for seg når de blir spredd.


det-er-med-penger-som-med-møkk-gjør-bare-nytte-for-seg-når-blir-spredd
penger og økonomidetermedpengersommøkkgjørbarenytteforsegnårblirspredddet erer medmed pengerpenger somsom medmed møkkmøkkde gjørgjør barebare nyttenytte forseg nårnår dede blirblir spredddet er meder med pengermed penger sompenger som medsom med møkkmed møkkde gjørde gjør baregjør bare nyttebare nytte fornytte for segfor seg nårseg når denår de blirde blir spredddet er med pengerer med penger sommed penger som medpenger som med møkksom med møkkde gjør barede gjør bare nyttegjør bare nytte forbare nytte for segnytte for seg nårfor seg når deseg når de blirnår de blir spredddet er med penger somer med penger som medmed penger som med møkkpenger som med møkkde gjør bare nyttede gjør bare nytte forgjør bare nytte for segbare nytte for seg nårnytte for seg når defor seg når de blirseg når de blir spredd

Forresten var det penger og bare penger som livet dreiet seg om, som alle frivillige rangerte seg etter, den eneste atkomst og berettigelse til å åpne sin munn med en selvstedig mening. -Penger og økonomi
forresten-var-det-penger-og-bare-penger-som-livet-dreiet-seg-om-som-alle-frivillige-rangerte-seg-etter-den-eneste-atkomst-og-berettigelse-til-å-åpne
Den som mener at penger gjør alt, kan med god grunn mistenkes for å gjøre alt for penger. -Penger og økonomi
den-som-mener-at-penger-gjør-alt-kan-med-god-grunn-mistenkes-for-å-gjøre-alt-for-penger
Det er med lykka som med de ville dyr i skogen: Den blir tillitsfull og nærmer seg leirplassen din når du ikke lenger jager etter den. -Lykke
det-er-med-lykka-som-med-ville-dyr-i-skogen-den-blir-tillitsfull-og-nærmer-seg-leirplassen-din-når-du-ikke-lenger-jager-etter-den
Hva jeg gjør forretninger med? Å, det er ganske enkelt, det er med andres penger. -Forretning
hva-jeg-gjør-forretninger-med-Å-det-er-ganske-enkelt-det-er-med-andres-penger
Det er først når vi ser kvinner med penger, kvinner med makt, at vi vil slutte å se på kvinner som trøbbel. -Ingunn Yssen
det-er-først-når-vi-kvinner-med-penger-kvinner-med-makt-at-vi-vil-slutte-å-se-på-kvinner-som-trøbbel