Det er med lykka som med de ville dyr i skogen: Den blir tillitsfull og nærmer seg leirplassen din når du ikke lenger jager etter den.


det-er-med-lykka-som-med-ville-dyr-i-skogen-den-blir-tillitsfull-og-nærmer-seg-leirplassen-din-når-du-ikke-lenger-jager-etter-den
lykkedetermedlykkasomvilledyrskogendenblirtillitsfullognærmersegleirplassendinnårduikkelengerjageretterdendet erer medmed lykkalykka somsom medmed dede villeville dyrdyr ii skogenden blirblir tillitsfulltillitsfull ogog nærmernærmer segseg leirplassenleirplassen dindin nårnår dudu ikkeikke lengerlenger jagerjager etteretter dendet er meder med lykkamed lykka somlykka som medsom med demed de villede ville dyrville dyr idyr i skogenden blir tillitsfullblir tillitsfull ogtillitsfull og nærmerog nærmer segnærmer seg leirplassenseg leirplassen dinleirplassen din nårdin når dunår du ikkedu ikke lengerikke lenger jagerlenger jager etterjager etter dendet er med lykkaer med lykka sommed lykka som medlykka som med desom med de villemed de ville dyrde ville dyr iville dyr i skogenden blir tillitsfull ogblir tillitsfull og nærmertillitsfull og nærmer segog nærmer seg leirplassennærmer seg leirplassen dinseg leirplassen din nårleirplassen din når dudin når du ikkenår du ikke lengerdu ikke lenger jagerikke lenger jager etterlenger jager etter dendet er med lykka somer med lykka som medmed lykka som med delykka som med de villesom med de ville dyrmed de ville dyr ide ville dyr i skogenden blir tillitsfull og nærmerblir tillitsfull og nærmer segtillitsfull og nærmer seg leirplassenog nærmer seg leirplassen dinnærmer seg leirplassen din nårseg leirplassen din når duleirplassen din når du ikkedin når du ikke lengernår du ikke lenger jagerdu ikke lenger jager etterikke lenger jager etter den

Den som ikke har noen gleder, jager etter fornøyelser. -Glede
den-som-ikke-har-noen-gleder-jager-etter-fornøyelser
Julaften var en natt fylt sang som svøpte seg rundt deg som et sjal. Men den varmet mer enn kroppen din. Den varmet hjertet ditt ... fylte det også, med en melodi som ville vare evig. -Jul
julaften-var-natt-fylt-sang-som-svøpte-seg-rundt-deg-som-et-sjal-men-den-varmet-mer-enn-kroppen-din-den-varmet-hjertet-ditt-fylte-det-også
I kunnskapen tre finnes en slange. Den som nærmer seg slangen, blir for alltid et ulykkelig offer for tvil. -Lauri Vita
i-kunnskapen-tre-finnes-slange-den-som-nærmer-seg-slangen-blir-for-alltid-et-ulykkelig-offer-for-tvil
Det er ingen sak å vera heldig nei, når ein har lykka med seg. -Lykke
det-er-ingen-sak-å-vera-heldig-nei-når-ein-har-lykka-med-seg