Det er mange ting som skjer under en konsert. Det er øyeblikkets kunst - det kommer aldri igjen. Det er her og nå.


det-er-mange-ting-som-skjer-under-konsert-det-er-øyeblikkets-kunst-det-kommer-aldri-igjen-det-er-her-og-nå
konsertdetermangetingsomskjerunderkonsertøyeblikketskunstdetkommeraldriigjenherogdet erer mangemange tingting somsom skjerskjer underunder enen konsertdet erer øyeblikketsøyeblikkets kunstkunstdetdet kommerkommer aldrialdri igjendet erer herher ogog nådet er mangeer mange tingmange ting somting som skjersom skjer underskjer under enunder en konsertdet er øyeblikketser øyeblikkets kunstøyeblikkets kunstdet kommerdet kommer aldrikommer aldri igjendet er herer her ogher og nådet er mange tinger mange ting sommange ting som skjerting som skjer undersom skjer under enskjer under en konsertdet er øyeblikkets kunster øyeblikkets kunstdet kommer aldridet kommer aldri igjendet er her oger her og nådet er mange ting somer mange ting som skjermange ting som skjer underting som skjer under ensom skjer under en konsertdet er øyeblikkets kunstdet kommer aldri igjendet er her og nå

USA er sent ute, og det bekymrer meg. Men ting skjer, og vi kommer etter. Vi må også ha med oss land som Kina og India. Vi må alle jobbe sammen for en felles fremtid. -Miljøvern
usa-er-sent-ute-og-det-bekymrer-meg-men-ting-skjer-og-vi-kommer-etter-vi-må-også-med-oss-land-som-kina-og-india-vi-må-alle-jobbe-sammen-for
Det fins mennesker som kommer inn i livet vårt og forlater det igjen. Det fins også mennesker som blir værende en stund, og etterlater fotspor i hjertet. Og etterpå er vi aldri mer den samme. -Ukjent
det-fins-mennesker-som-kommer-inn-i-livet-vårt-og-forlater-det-igjen-det-fins-også-mennesker-som-blir-værende-stund-og-etterlater-fotspor-i
Det fins mange anledninger i livet som aldri kommer. -Stig Johansson
det-fins-mange-anledninger-i-livet-som-aldri-kommer
La meg en gang for alle få slått fast: Å snakke om kunst for kunstens egen skyld, kunst som står over klassene, det er det samme som å kreve en kunst for småborgerlige intelektuelle. -Dag Solstad
la-meg-gang-for-alle-få-slått-fast-Å-snakke-om-kunst-for-kunstens-egen-skyld-kunst-som-står-over-klassene-det-er-det-samme-som-å-kreve-kunst
Det finnes tre slags mennesker i denne verden: de som får ting til å skje, de som ser på at det skjer og de som lurer på hva som skjedde. -Menneske
det-finnes-tre-slags-mennesker-i-denne-verden-som-får-ting-til-å-skje-som-på-at-det-skjer-og-som-lurer-på-hva-som-skjedde