Det er lettere å holde et halvt dusin elskere i uvisshet enn å beholde én når han har fått visshet.


det-er-lettere-å-holde-et-halvt-dusin-elskere-i-uvisshet-enn-å-beholde-én-når-han-har-fått-visshet
helen rowlanddeterlettereholdeethalvtdusinelskereuvisshetennbeholdeénnårhanharfåttvisshetdet erer letterelettere åå holdeholde etet halvthalvt dusindusin elskereelskere ii uvisshetuvisshet ennenn åå beholdebeholde énén nårnår hanhan harhar fåttfått visshetdet er lettereer lettere ålettere å holdeå holde etholde et halvtet halvt dusinhalvt dusin elskeredusin elskere ielskere i uvissheti uvisshet ennuvisshet enn åenn å beholdeå beholde énbeholde én nårén når hannår han harhan har fåtthar fått visshetdet er lettere åer lettere å holdelettere å holde etå holde et halvtholde et halvt dusinet halvt dusin elskerehalvt dusin elskere idusin elskere i uvisshetelskere i uvisshet enni uvisshet enn åuvisshet enn å beholdeenn å beholde énå beholde én nårbeholde én når hanén når han harnår han har fåtthan har fått visshetdet er lettere å holdeer lettere å holde etlettere å holde et halvtå holde et halvt dusinholde et halvt dusin elskereet halvt dusin elskere ihalvt dusin elskere i uvisshetdusin elskere i uvisshet ennelskere i uvisshet enn åi uvisshet enn å beholdeuvisshet enn å beholde énenn å beholde én nårå beholde én når hanbeholde én når han harén når han har fåttnår han har fått visshet

Nostalgi for det vi har mistet, er lettere å holde ut enn nostalgi for det vi aldri har hatt, for det første innebærer kunnskap og glede, det andre bare uvitenhet og smerte. -Nostalgi
nostalgi-for-det-vi-har-mistet-er-lettere-å-holde-ut-enn-nostalgi-for-det-vi-aldri-har-hatt-for-det-første-innebærer-kunnskap-og-glede-det-andre
Jeg har fått utrolig mye ut av en one-night stand. Det varte i toppen to og et halvt minutt, men har resultert i utrolig mange vitser. -Sex og erotikk
jeg-har-fått-utrolig-mye-ut-av-one-night-stand-det-varte-i-toppen-to-og-et-halvt-minutt-men-har-resultert-i-utrolig-mange-vitser
Samer og andre naturfolk har lenger fått beholde en visdom kanskje flere burde vært nysgjerrige på. -Visdom
samer-og-andre-naturfolk-har-lenger-fått-beholde-visdom-kanskje-flere-burde-vært-nysgjerrige-på
Nei, man skal passe seg for å holde nerver, der er lettere å ødelegge enn å reparere. -Nerver
nei-man-skal-passe-seg-for-å-holde-nerver-der-er-lettere-å-ødelegge-enn-å-reparere
En kone har som oppgave å holde mannen oppe når han er nede og nede når han er altfor høyt oppe. -Kone
en-kone-har-som-oppgave-å-holde-mannen-oppe-når-han-er-nede-og-nede-når-han-er-altfor-høyt-oppe
Oppdragelsen gir aldri et menneske annet enn det han selv kunne finne ut ved egen hjelp, den gir han det bare raskere og lettere. -Oppdragelse
oppdragelsen-gir-aldri-et-menneske-annet-enn-det-han-selv-kunne-finne-ut-ved-egen-hjelp-den-gir-han-det-bare-raskere-og-lettere