Det er lettere å gå med strømmen og vite det er feil enn å gå mot strømmen og tro det er riktig.


det-er-lettere-å-gå-med-strømmen-og-vite-det-er-feil-enn-å-gå-mot-strømmen-og-tro-det-er-riktig
strømmendeterletteremedstrømmenogvitedetfeilennmottroriktigdet erer letterelettere ågå medmed strømmenstrømmen ogog vitevite detdet erer feilfeil ennenn ågå motmot strømmenstrømmen ogog trotro detdet erer riktigdet er lettereer lettere ålettere å gåå gå medgå med strømmenmed strømmen ogstrømmen og viteog vite detvite det erdet er feiler feil ennfeil enn åenn å gåå gå motgå mot strømmenmot strømmen ogstrømmen og troog tro dettro det erdet er riktigdet er lettere åer lettere å gålettere å gå medå gå med strømmengå med strømmen ogmed strømmen og vitestrømmen og vite detog vite det ervite det er feildet er feil enner feil enn åfeil enn å gåenn å gå motå gå mot strømmengå mot strømmen ogmot strømmen og trostrømmen og tro detog tro det ertro det er riktigdet er lettere å gåer lettere å gå medlettere å gå med strømmenå gå med strømmen oggå med strømmen og vitemed strømmen og vite detstrømmen og vite det erog vite det er feilvite det er feil enndet er feil enn åer feil enn å gåfeil enn å gå motenn å gå mot strømmenå gå mot strømmen oggå mot strømmen og tromot strømmen og tro detstrømmen og tro det erog tro det er riktig

For å komme til kilden, må man svømme mot strømmen. -Stanislaw Jerzy Lec
for-å-komme-til-kilden-må-man-svømme-mot-strømmen
Hva annet kan man gjøre en råkald høstdag enn å drive en stund i gatene - drive med strømmen? -Dag Hammarskjöld
hva-annet-kan-man-gjøre-råkald-høstdag-enn-å-drive-stund-i-gatene-drive-med-strømmen
Han slipper å ro som lar seg drive med strømmen. -Dovenskap
han-slipper-å-ro-som-lar-seg-drive-med-strømmen
Enhver feil er et steg mot det som kan bli riktig. -Erik Lerdahl
enhver-feil-er-et-steg-mot-det-som-kan-bli-riktig
Man skal ikke bytte hester midt i strømmen. -Hest
man-skal-ikke-bytte-hester-midt-i-strømmen
Den som følger strømmen, får ikke spørsmål om hvorfor. -Strømmen
den-som-følger-strømmen-får-ikke-spørsmål-om-hvorfor