Det er lenge siden de ga opp å holde programmene på samme nivå som lisensen.


det-er-lenge-siden-ga-opp-å-holde-programmene-på-samme-nivå-som-lisensen
ukjentdeterlengesidengaoppholdeprogrammenesammenivåsomlisensendet erer lengelenge sidensiden dede gaga oppopp åå holdeholde programmeneprogrammene påpå sammesamme nivånivå somsom lisensendet er lengeer lenge sidenlenge siden desiden de gade ga oppga opp åopp å holdeå holde programmeneholde programmene påprogrammene på sammepå samme nivåsamme nivå somnivå som lisensendet er lenge sidener lenge siden delenge siden de gasiden de ga oppde ga opp åga opp å holdeopp å holde programmeneå holde programmene påholde programmene på sammeprogrammene på samme nivåpå samme nivå somsamme nivå som lisensendet er lenge siden deer lenge siden de galenge siden de ga oppsiden de ga opp åde ga opp å holdega opp å holde programmeneopp å holde programmene påå holde programmene på sammeholde programmene på samme nivåprogrammene på samme nivå sompå samme nivå som lisensen

Jeg ser jo at det er begrenset hvor lenge jeg kan leve opp til en image som «ung rampejente», men siden nye kvinneidealer stadig dukker opp, så blir det kanskje plass til gamle rampejenter også? -Image
jeg-jo-at-det-er-begrenset-hvor-lenge-jeg-kan-leve-opp-til-image-som-ung-rampejente-men-siden-nye-kvinneidealer-stadig-dukker-opp-så-blir-det
Hensikten med lastene er å holde dydene på et fornuftig nivå. -Last
hensikten-med-lastene-er-å-holde-dydene-på-et-fornuftig-nivå
Å holde tilbake er det samme som å gå til grunne. -Kahlil Gibran
Å-holde-tilbake-er-det-samme-som-å-gå-til-grunne
Det er lenge siden jeg har vært meg selv. -Være seg selv
det-er-lenge-siden-jeg-har-vært-meg-selv
Det er allerede lenge siden vi begynte å måle en nyhets betydning i spaltebredde og bokstavhøyde på overskriften. -Elise Seip Tønnessen
det-er-allerede-lenge-siden-vi-begynte-å-måle-nyhets-betydning-i-spaltebredde-og-bokstavhøyde-på-overskriften