Det er kun de kvinnene som har fått sine øyne vasket av tårer, som har slikt vidsyn at de blir hele verdens lillesøstre.


det-er-kun-kvinnene-som-har-fått-sine-øyne-vasket-av-tårer-som-har-slikt-vidsyn-at-blir-hele-verdens-lillesøstre
søsterdeterkunkvinnenesomharfåttsineøynevasketavtårersliktvidsynatblirheleverdenslillesøstredet erer kunkun dede kvinnenekvinnene somsom harhar fåttfått sinesine øyneøyne vasketvasket avav tårersom harhar sliktslikt vidsynvidsyn atat dede blirblir helehele verdensverdens lillesøstredet er kuner kun dekun de kvinnenede kvinnene somkvinnene som harsom har fåtthar fått sinefått sine øynesine øyne vasketøyne vasket avvasket av tårersom har slikthar slikt vidsynslikt vidsyn atvidsyn at deat de blirde blir heleblir hele verdenshele verdens lillesøstredet er kun deer kun de kvinnenekun de kvinnene somde kvinnene som harkvinnene som har fåttsom har fått sinehar fått sine øynefått sine øyne vasketsine øyne vasket avøyne vasket av tårersom har slikt vidsynhar slikt vidsyn atslikt vidsyn at devidsyn at de blirat de blir helede blir hele verdensblir hele verdens lillesøstredet er kun de kvinneneer kun de kvinnene somkun de kvinnene som harde kvinnene som har fåttkvinnene som har fått sinesom har fått sine øynehar fått sine øyne vasketfått sine øyne vasket avsine øyne vasket av tårersom har slikt vidsyn athar slikt vidsyn at deslikt vidsyn at de blirvidsyn at de blir heleat de blir hele verdensde blir hele verdens lillesøstre

Riktignok har jeg møtt veggen et par ganger, men hvem har ikke det? Det er slikt som hører menneskelivet til. Vi er ikke her for å spille bingo og spise bløtkake hele tiden. -Medgang og motgang
riktignok-har-jeg-møtt-veggen-et-par-ganger-men-hvem-har-ikke-det-det-er-slikt-som-hører-menneskelivet-til-vi-er-ikke-her-for-å-spille-bingo-og
Kvinnen er bedre enn sitt rykte: Hun håner bare mannen for hans tårer når det er hun selv som har fått dem til å renne. -Kvinner
kvinnen-er-bedre-enn-sitt-rykte-hun-håner-bare-mannen-for-hans-tårer-når-det-er-hun-selv-som-har-fått-dem-til-å-renne
Ditt ansikt rommer all verdens ømhet - dine øyne dunkle som den grønnblå sjø - suger meg til deg - din munn har et smertelig ømt smil - som ville du be meg om tilgivelse for noe. -Edvard Munch
ditt-ansikt-rommer-all-verdens-ømhet-dine-øyne-dunkle-som-den-grønnblå-sjø-suger-meg-til-deg-din-munn-har-et-smertelig-ømt-smil-som
Den høyeste gleden ligger så nær opp til smerten at den som smerten har sine tårer. -Glede
den-høyeste-gleden-ligger-så-nær-opp-til-smerten-at-den-som-smerten-har-sine-tårer
Jeg har den teori at det alltid er kvinnene som frir til oss og ikke vi som frir til kvinnene. -Oscar Wilde
jeg-har-den-teori-at-det-alltid-er-kvinnene-som-frir-til-oss-og-ikke-vi-som-frir-til-kvinnene
Barndomstiden for enhver har sine lyshøyder, som siden stråler gjennom hele livet. -Barndom
barndomstiden-for-enhver-har-sine-lyshøyder-som-siden-stråler-gjennom-hele-livet