Det er ingen vits i å bekymre seg for ting du ikke kan kontrollere, for du kan ikke gjøre noe med dem, og hvorfor bekymre seg for ting du har kontroll over? Aktiv bekymring gjør deg passiv.


det-er-ingen-vits-i-å-bekymre-seg-for-ting-du-ikke-kan-kontrollere-for-du-kan-ikke-gjøre-noe-med-dem-og-hvorfor-bekymre-seg-for-ting-du-har-kontroll
wayne dyerdeteringenvitsbekymresegfortingduikkekankontrolleregjørenoemeddemoghvorforharkontrolloveraktivbekymringgjørdegpassivdet erer ingeningen vitsvits iå bekymrebekymre segseg forting dudu ikkeikke kankan kontrolleredu kankan ikkeikke gjøregjøre noenoe medmed demog hvorforbekymre segseg forting dudu harhar kontrollkontroll overaktiv bekymringbekymring gjørgjør degdeg passivdet er ingener ingen vitsingen vits ivits i åi å bekymreå bekymre segbekymre seg forseg for tingfor ting duting du ikkedu ikke kanikke kan kontrollerefor du kandu kan ikkekan ikke gjøreikke gjøre noegjøre noe mednoe med demog hvorfor bekymrehvorfor bekymre segbekymre seg forseg for tingfor ting duting du hardu har kontrollhar kontroll overaktiv bekymring gjørbekymring gjør deggjør deg passiv

Dikt og sanger er ikke ting du kan gripe, det er noe som griper deg. Alt du kan gjøre, er å gå dit hvor de har en mulighet for å finne deg. -Poesi
dikt-og-sanger-er-ikke-ting-du-kan-gripe-det-er-noe-som-griper-deg-alt-du-kan-gjøre-er-å-gå-dit-hvor-har-mulighet-for-å-finne-deg
Hvis intet på denne jord kan si oss når det er det rette øyeblikk å dø - hvorfor da bekymre seg om det? -William Shakespeare
hvis-intet-på-denne-jord-kan-oss-når-det-er-det-rette-øyeblikk-å-dø-hvorfor-da-bekymre-seg-om-det
Mitt livsmotto er at ting du ikke kan gjøre noe med, skal du heller ikke engste deg for. -Erna Solberg
mitt-livsmotto-er-at-ting-du-ikke-kan-gjøre-noe-med-skal-du-heller-ikke-engste-deg-for
Pessimisten er et menneske som er bekymret når det ikke er mer han kan bekymre seg over. -Ukjent
pessimisten-er-et-menneske-som-er-bekymret-når-det-ikke-er-mer-han-kan-bekymre-seg-over
Bekymre deg ikke fordi barna aldri hører på deg; bekymre deg fordi de alltid ser på deg. -Oppdragelse
bekymre-deg-ikke-fordi-barna-aldri-hører-på-deg-bekymre-deg-fordi-alltid-på-deg
Så vær ikke bekymret for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. -Bibelen
så-vær-ikke-bekymret-for-morgendagen-morgendagen-skal-bekymre-seg-for-seg-selv-hver-dag-har-nok-med-egen-plage