Det er ille når to ektefeller kjeder hverandre, men den er langt verre hvis bare den ene kjeder den andre.


det-er-ille-når-to-ektefeller-kjeder-hverandre-men-den-er-langt-verre-hvis-bare-den-ene-kjeder-den-andre
ekteskapdeterillenårtoektefellerkjederhverandremendenlangtverrehvisbareeneandredet erer illeille nårektefeller kjederkjeder hverandremen denden erer langtlangt verreverre hvishvis barebare denden eneene kjederkjeder dendet er illeer ille nårnår to ektefellerektefeller kjeder hverandremen den erden er langter langt verrelangt verre hvisverre hvis barehvis bare denbare den eneden ene kjederene kjeder denkjeder den andredet er ille nårille når to ektefellernår to ektefeller kjedermen den er langtden er langt verreer langt verre hvislangt verre hvis bareverre hvis bare denhvis bare den enebare den ene kjederden ene kjeder denene kjeder den andreer ille når to ektefellerille når to ektefeller kjedernår to ektefeller kjeder hverandremen den er langt verreden er langt verre hviser langt verre hvis barelangt verre hvis bare denverre hvis bare den enehvis bare den ene kjederbare den ene kjeder denden ene kjeder den andre

Den som lar seg kjede er mer foraktelig enn den som kjeder andre. -Kjedsomhet
den-som-lar-seg-kjede-er-mer-foraktelig-enn-den-som-kjeder-andre
De mennesker som bemektiger seg den forrett å kjede andre, har også det fortrinn at de ikke kjeder seg selv. -Nils Kjær
de-mennesker-som-bemektiger-seg-den-forrett-å-kjede-andre-har-også-det-fortrinn-at-ikke-kjeder-seg-selv
Det var en samtale på gang. Laila visste at hun var i den ene enden av den, men hun følte seg langt borte fra den, som om hun bare tyvlyttet. -Samtale
det-var-samtale-på-gang-laila-visste-at-hun-var-i-den-ene-enden-av-den-men-hun-følte-seg-langt-borte-fra-den-som-om-hun-bare-tyvlyttet
Lediggang som sådan er ingenlunde en rod til ondt, tvertimod den er et sandt guddommeligt liv, når man ikke kjeder sig. -Søren Kierkegaard
lediggang-som-sådan-er-ingenlunde-rod-til-ondt-tvertimod-den-er-et-sandt-guddommeligt-liv-når-man-ikke-kjeder-sig
Og så elsket de hverandre, men den ene sa det ikke til en andre, og det må man skal det bli til noe. -Elske
og-så-elsket-hverandre-men-den-ene-sa-det-ikke-til-andre-og-det-må-man-skal-det-bli-til-noe