Det er ikke tilstrekkelig å si at politikk er det muliges kunst. Den skal være noe mer. Den politikk som er i pakt med fremtiden, må gå ut på å gjøre mulig i morgen det som er umulig i dag.


det-er-ikke-tilstrekkelig-å-at-politikk-er-det-muliges-kunst-den-skal-være-noe-mer-den-politikk-som-er-i-pakt-med-fremtiden-må-gå-ut-på-å
politikkdeterikketilstrekkeligatpolitikkdetmuligeskunstdenskalværenoemersompaktmedfremtidenutgjøremuligmorgenumuligdagdet erer ikkeikke tilstrekkeligtilstrekkelig åsi atat politikkpolitikk erer detdet muligesmuliges kunstden skalskal værevære noenoe merden politikkpolitikk somsom erer ii paktpakt medmed fremtidengå utut påå gjøregjøre muligmulig ii morgenmorgen detdet somsom erer umuligumulig ii dagdet er ikkeer ikke tilstrekkeligikke tilstrekkelig åtilstrekkelig å siå si atsi at politikkat politikk erpolitikk er deter det muligesdet muliges kunstden skal væreskal være noevære noe merden politikk sompolitikk som ersom er ier i pakti pakt medpakt med fremtidenmå gå utgå ut påut på åpå å gjøreå gjøre muliggjøre mulig imulig i morgeni morgen detmorgen det somdet som ersom er umuliger umulig iumulig i dag

Politikk er ikke bare det muliges kunst. Det bør også være det umuliges kunst. -Politikk
politikk-er-ikke-bare-det-muliges-kunst-det-bør-også-være-det-umuliges-kunst
Politikk er ikke det muliges kunst. Politikkens oppgave er å velge mellom det umulige og den ubehagelige. -Politikk
politikk-er-ikke-det-muliges-kunst-politikkens-oppgave-er-å-velge-mellom-det-umulige-og-den-ubehagelige
Politikk er det muliges kunst. -Politikk
politikk-er-det-muliges-kunst
Politikk er det muliges kunst, men også vitenskapen om det umulige. -Politikk
politikk-er-det-muliges-kunst-men-også-vitenskapen-om-det-umulige
Det er i politikk som i kunst: Det motsatte av godt er ikke ondt, men velment. -Politikk
det-er-i-politikk-som-i-kunst-det-motsatte-av-godt-er-ikke-ondt-men-velment