Det er ikke nok, at man ærgrer de andre, man skal også huske at glæde sig selv.


det-er-ikke-nok-at-man-ærgrer-andre-man-skal-også-huske-at-glæ-sig-selv
irritasjondeterikkenokatmanærgrerandreskalogsåhuskeglædesigselvdet erer ikkeikke nokat manman ærgrerærgrer deman skalskal ogsåogså huskehuske atat glædeglæde sigsig selvdet er ikkeer ikke nokat man ærgrerman ærgrer deærgrer de andreman skal ogsåskal også huskeogså huske athuske at glædeat glæde sigglæde sig selvdet er ikke nokat man ærgrer deman ærgrer de andreman skal også huskeskal også huske atogså huske at glædehuske at glæde sigat glæde sig selvat man ærgrer de andreman skal også huske atskal også huske at glædeogså huske at glæde sighuske at glæde sig selv

Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil. -Lov
man-skal-ikke-plage-andre-man-skal-være-grei-og-snill-og-for-øvrig-kan-man-gjøre-hva-man-vil
Det er ikke nok å gjøre seg erfaringer, du må huske dem også. -Carl Hammarén
det-er-ikke-nok-å-gjøre-seg-erfaringer-du-må-huske-dem-også
Skal man dikte, må man si noe om verden. Våger man det, så våger man også å ta feil. -Poesi
skal-man-dikte-må-man-noe-om-verden-våger-man-det-så-våger-man-også-å-ta-feil
Man skal også sørge for den dag man ikke lever. -Arv
man-skal-også-sørge-for-den-dag-man-ikke-lever
Det er ikke nok å ta en bestemmelse, man må også sette den i verk. -Barbra Ring
det-er-ikke-nok-å-ta-bestemmelse-man-må-også-sette-den-i-verk