Det er ikke forurensning som skader miljøet. Det er alle urenhetene i lufta og vannet som gjør det.


det-er-ikke-forurensning-som-skader-miljøet-det-er-alle-urenhetene-i-lufta-og-vannet-som-gjør-det
al goredeterikkeforurensningsomskadermiljøetalleurenheteneluftaogvannetgjørdetdet erer ikkeikke forurensningforurensning somsom skaderskader miljøetdet erer allealle urenheteneurenhetene ii luftalufta ogog vannetvannet somsom gjørgjør detdet er ikkeer ikke forurensningikke forurensning somforurensning som skadersom skader miljøetdet er alleer alle urenhetenealle urenhetene iurenhetene i luftai lufta oglufta og vannetog vannet somvannet som gjørsom gjør detdet er ikke forurensninger ikke forurensning somikke forurensning som skaderforurensning som skader miljøetdet er alle urenheteneer alle urenhetene ialle urenhetene i luftaurenhetene i lufta ogi lufta og vannetlufta og vannet somog vannet som gjørvannet som gjør detdet er ikke forurensning somer ikke forurensning som skaderikke forurensning som skader miljøetdet er alle urenhetene ier alle urenhetene i luftaalle urenhetene i lufta ogurenhetene i lufta og vanneti lufta og vannet somlufta og vannet som gjørog vannet som gjør det

En klem skader ikke miljøet. -Ukjent
en-klem-skader-ikke-miljøet
Kjønnsdiskriminering er så inngrodd i vårt samfunn at mange som praktiserer det, er rett og slett ikke klar over at det skader kvinner. Det er den siste sosialt aksepterte fordom. -Bernice Sandler
kjønnsdiskriminering-er-så-inngrodd-i-vårt-samfunn-at-mange-som-praktiserer-det-er-rett-og-slett-ikke-klar-over-at-det-skader-kvinner-det-er-den
Fordelen med de enslige er at de ikke ødelegger det sosiale miljøet. -Nils-Fredrik Nielsen
fordelen-med-enslige-er-at-ikke-ødelegger-det-sosiale-miljøet
En liten mann tror at små gode gjerninger er betydningsløse, og gjør dem ikke - og at små onde gjerninger ikke skader, og gjør dem. -Konfucius
en-liten-mann-tror-at-små-gode-gjerninger-er-betydningsløse-og-gjør-dem-ikke-og-at-små-onde-gjerninger-ikke-skader-og-gjør-dem
Det er farlig å ville være som alle andre, for det er naturstridig, det er imot Guds lover, for i alle jordens skoger og hager har han ikke skapt ett blad som er likt et annet. -Være seg selv
det-er-farlig-å-ville-være-som-alle-andre-for-det-er-naturstridig-det-er-imot-guds-lover-for-i-alle-jordens-skoger-og-hager-har-han-ikke-skapt-ett
Den beste måten for å straffe en som gjør galt, er å belønne en som ikke gjør det. -Hadith
den-beste-måten-for-å-straffe-som-gjør-galt-er-å-belønne-som-ikke-gjør-det