Det er ikke det mennesket får gjennom sitt arbeid som er dets egentlige lønn, men derimot hva det blir gjennom det.


det-er-ikke-det-mennesket-får-gjennom-sitt-arbeid-som-er-dets-egentlige-lønn-men-derimot-hva-det-blir-gjennom-det
john ruskindeterikkedetmennesketfårgjennomsittarbeidsomdetsegentligelønnmenderimothvablirdetdet erer ikkeikke detdet mennesketmennesket fårfår gjennomgjennom sittsitt arbeidarbeid somsom erer detsdets egentligeegentlige lønnmen derimotderimot hvahva detdet blirblir gjennomgjennom detdet er ikkeer ikke detikke det mennesketdet mennesket fårmennesket får gjennomfår gjennom sittgjennom sitt arbeidsitt arbeid somarbeid som ersom er detser dets egentligedets egentlige lønnmen derimot hvaderimot hva dethva det blirdet blir gjennomblir gjennom detdet er ikke deter ikke det mennesketikke det mennesket fårdet mennesket får gjennommennesket får gjennom sittfår gjennom sitt arbeidgjennom sitt arbeid somsitt arbeid som erarbeid som er detssom er dets egentligeer dets egentlige lønnmen derimot hva detderimot hva det blirhva det blir gjennomdet blir gjennom detdet er ikke det mennesketer ikke det mennesket fårikke det mennesket får gjennomdet mennesket får gjennom sittmennesket får gjennom sitt arbeidfår gjennom sitt arbeid somgjennom sitt arbeid som ersitt arbeid som er detsarbeid som er dets egentligesom er dets egentlige lønnmen derimot hva det blirderimot hva det blir gjennomhva det blir gjennom det

Skjønnhet får mer positiv oppmerksomhet enn det ordinære. Så hva blir konklusjonen for mange? Jeg må se så bra ut at jeg greier å trenge gjennom lydmuren og sikre meg litt oppmerksomhet. -Oppmerksomhet
skjønnhet-får-mer-positiv-oppmerksomhet-enn-det-ordinære-så-hva-blir-konklusjonen-for-mange-jeg-må-se-så-bra-ut-at-jeg-greier-å-trenge-gjennom
Et menneske skal dømmes - ikke etter hva det har feilet, men etter hva det har nådd; ikke etter hva det tror, men etter dets vilje til godt og sant. -Dømme
et-menneske-skal-dømmes-ikke-etter-hva-det-har-feilet-men-etter-hva-det-har-nådd-ikke-etter-hva-det-tror-men-etter-dets-vilje-til-godt-og-sant
Jeg elsker det mennesket som kan smile i sorgen, samle styrke etter fortvilelsen og fatte nytt mot gjennom ettertanke. -Thomas Paine
jeg-elsker-det-mennesket-som-kan-smile-i-sorgen-samle-styrke-etter-fortvilelsen-og-fatte-nytt-mot-gjennom-ettertanke
Påske betyr seier gjennom nederlag og ikke gjennom makt. -Finn Wagle
påske-betyr-seier-gjennom-nederlag-og-ikke-gjennom-makt