Det er høst. Sommeren er forbi, den forsvant like så hurtig som den kom; akk hvor den gikk hurtig.


det-er-høst-sommeren-er-forbi-den-forsvant-like-så-hurtig-som-den-kom-akk-hvor-den-gikk-hurtig
knut hamsundeterhøstsommerenforbidenforsvantlikehurtigsomkomakkhvorgikkhurtigdet erer høstsommeren erer forbiden forsvantforsvant likelike såså hurtighurtig somsom denden komakk hvorden gikkgikk hurtigdet er høstsommeren er forbiden forsvant likeforsvant like sålike så hurtigså hurtig somhurtig som densom den komakk hvor denhvor den gikkden gikk hurtigden forsvant like såforsvant like så hurtiglike så hurtig somså hurtig som denhurtig som den komakk hvor den gikkhvor den gikk hurtigden forsvant like så hurtigforsvant like så hurtig somlike så hurtig som denså hurtig som den komakk hvor den gikk hurtig

Den kloke er langsom i sin tale og hurtig i sin handling. -Konfucius
den-kloke-er-langsom-i-tale-og-hurtig-i-handling
Var det ikke selve ventingen på våren som var det beste? Når den endelig kom, gjorde den ikke noe mer av seg enn å suse forbi. -Vår
var-det-ikke-selve-ventingen-på-våren-som-var-det-beste-når-den-endelig-kom-gjorde-den-ikke-noe-mer-av-seg-enn-å-suse-forbi
En arvet skilling er hurtig spandert. -Arv
en-arvet-skilling-er-hurtig-spandert
Et godt hjerte lærer hurtig kjærlighetens språk. -Hjerte
et-godt-hjerte-lærer-hurtig-kjærlighetens-språk
... lykken flyktig som en lyd, en hurtig skygge, raskere enn drømmen og kort som lynet i en kullsort natt. -Lykke
lykken-flyktig-som-lyd-hurtig-skygge-raskere-enn-drømmen-og-kort-som-lynet-i-kullsort-natt
La komme den salte den søte den bitre, men ikke dén dagen som flyter forbi og vasker sansene tomme. -Dag
la-komme-den-salte-den-søte-den-bitre-men-ikke-dén-dagen-som-flyter-forbi-og-vasker-sansene-tomme