Det er Guds vilje at vi ikke alene skal være lykkelige, men at vi skal gjøre oss selv lykkelige. - Det er den samme moral.


det-er-guds-vilje-at-vi-ikke-alene-skal-være-lykkelige-men-at-vi-skal-gjøre-oss-selv-lykkelige-det-er-den-samme-moral
lykkedetergudsviljeatviikkealeneskalværelykkeligemengjøreossselvlykkeligedensammemoraldet erer gudsguds viljevilje atat vivi ikkeikke alenealene skalskal værevære lykkeligemen atat vivi skalskal gjøregjøre ossoss selvselv lykkeligedetdet erer denden sammesamme moraldet er gudser guds viljeguds vilje atvilje at viat vi ikkevi ikke aleneikke alene skalalene skal væreskal være lykkeligemen at viat vi skalvi skal gjøreskal gjøre ossgjøre oss selvoss selv lykkeligedet erdet er dener den sammeden samme moraldet er guds viljeer guds vilje atguds vilje at vivilje at vi ikkeat vi ikke alenevi ikke alene skalikke alene skal værealene skal være lykkeligemen at vi skalat vi skal gjørevi skal gjøre ossskal gjøre oss selvgjøre oss selv lykkeligedet er dendet er den sammeer den samme moraldet er guds vilje ater guds vilje at viguds vilje at vi ikkevilje at vi ikke aleneat vi ikke alene skalvi ikke alene skal væreikke alene skal være lykkeligemen at vi skal gjøreat vi skal gjøre ossvi skal gjøre oss selvskal gjøre oss selv lykkeligedet er den sammedet er den samme moral

Vi er ikke kommet til jorden for å bli lykkelige, men kanskje for å gjøre andre lykkelige. -Lykke
vi-er-ikke-kommet-til-jorden-for-å-bli-lykkelige-men-kanskje-for-å-gjøre-andre-lykkelige
Vin er et bevis på at Gud elsker oss og vil at vi skal være lykkelige. -Vin
vin-er-et-bevis-på-at-gud-elsker-oss-og-vil-at-vi-skal-være-lykkelige
La oss alle være lykkelige og leve etter evne, selv om vi må låne penger for å klare det. -Artemus Ward
la-oss-alle-være-lykkelige-og-leve-etter-evne-selv-om-vi-må-låne-penger-for-å-klare-det
«Men ikke har kjærlighet». Er pliktfølelsen overfor andre ikke et uttrykk for vår innerste vilje, så får den fare: hvorfor skal vi plage oss selv - for å såre andre? -Nestekjærlighet
men-ikke-har-kjærlighet-er-pliktfølelsen-overfor-andre-ikke-et-uttrykk-for-vår-innerste-vilje-så-får-den-fare-hvorfor-skal-vi-plage-oss-selv
Hvis vi bare ville være lykkelige, ville det ikke være vanskelig å finne lykken. Men vi vil være lykkeligere enn andre. -Lykke
hvis-vi-bare-ville-være-lykkelige-ville-det-ikke-være-vanskelig-å-finne-lykken-men-vi-vil-være-lykkeligere-enn-andre