Det er greit at folk handler på loppemarkeder. Men det skal ikke være noe man må for å klare seg økonomisk.


det-er-greit-at-folk-handler-på-loppemarkeder-men-det-skal-ikke-være-noe-man-må-for-å-klare-seg-økonomisk
gerd-liv valladetergreitatfolkhandlerloppemarkedermendetskalikkeværenoemanforklaresegøkonomiskdet erer greitgreit atat folkfolk handlerhandler påpå loppemarkedermen detdet skalskal ikkeikke værevære noenoe manman måmå forå klareklare segseg økonomiskdet er greiter greit atgreit at folkat folk handlerfolk handler påhandler på loppemarkedermen det skaldet skal ikkeskal ikke væreikke være noevære noe mannoe man måman må formå for åfor å klareå klare segklare seg økonomiskdet er greit ater greit at folkgreit at folk handlerat folk handler påfolk handler på loppemarkedermen det skal ikkedet skal ikke væreskal ikke være noeikke være noe manvære noe man månoe man må forman må for åmå for å klarefor å klare segå klare seg økonomiskdet er greit at folker greit at folk handlergreit at folk handler påat folk handler på loppemarkedermen det skal ikke væredet skal ikke være noeskal ikke være noe manikke være noe man måvære noe man må fornoe man må for åman må for å klaremå for å klare segfor å klare seg økonomisk

Visse bøker synes å være skrevet ikke for at man skal lære noe av dem, men for at man skal vite at forfatteren visste noe. -Forfatter
visse-bøker-synes-å-være-skrevet-ikke-for-at-man-skal-lære-noe-av-dem-men-for-at-man-skal-vite-at-forfatteren-visste-noe
Jeg forlanger ikke dype meninger, men hvis du sier noe, vil jeg gjerne du skal mene det. Jeg tror vi skal være tydelige med hverandre, jeg. Så blir det ikke så mange misforståelser mellom folk. -Finn Schjøll
jeg-forlanger-ikke-dype-meninger-men-hvis-du-sier-noe-vil-jeg-gjerne-du-skal-mene-det-jeg-tror-vi-skal-være-tydelige-med-hverandre-jeg-så-blir-det
Så mange bekymringer man slipper når man bestemmer seg for ikke å være noe, men å være noen. -Være seg selv
så-mange-bekymringer-man-slipper-når-man-bestemmer-seg-for-ikke-å-være-noe-men-å-være-noen
Å behandle folk er som å ha søle i hånden – klemmer du, spruter den ut – lar du den være, renner den bort, men holder du den varsomt, kan du klare det. -Seg selv og andre
Å-behandle-folk-er-som-å-søle-i-hånden-klemmer-du-spruter-den-ut-lar-du-den-være-renner-den-bort-men-holder-du-den-varsomt-kan-du-klare-det
Hvis man først skal gjøre noe, bør man gjøre det skikkelig. Hvis man først skal være kristen, kan man like godt være katolikk. -Muriel Spark
hvis-man-først-skal-gjøre-noe-bør-man-gjøre-det-skikkelig-hvis-man-først-skal-være-kristen-kan-man-like-godt-være-katolikk