Det er godt når en ikke tør gjøre det en ikke synes er vakkert, sa fru Åshild og lo litt. Men det er ikke så godt når en synes en ting ikke er vakker fordi en ikke tør gjøre det.


det-er-godt-når-ikke-tør-gjøre-det-ikke-synes-er-vakkert-sa-fru-Åshild-og-litt-men-det-er-ikke-så-godt-når-synes-ting-ikke-er-vakker-fordi
sigrid undsetdetergodtnårikketørgjøredetsynesvakkertsafruÅshildoglittmentingvakkerfordidetdet erer godtgodt nårnår enen ikkeikke tørtør gjøregjøre detdet enen ikkeikke synessynes erer vakkertsa frufru ÅshildÅshild ogog lolo littmen detdet erer ikkeikke såså godtgodt nårnår enen synessynes enen tingting ikkeikke erer vakkervakker fordifordi enen ikkeikke tørtør gjøregjøre detdet er godter godt nårgodt når ennår en ikkeen ikke tørikke tør gjøretør gjøre detgjøre det endet en ikkeen ikke synesikke synes ersynes er vakkertsa fru Åshildfru Åshild ogÅshild og loog lo littmen det erdet er ikkeer ikke såikke så godtså godt nårgodt når ennår en synesen synes ensynes en tingen ting ikketing ikke erikke er vakkerer vakker fordivakker fordi enfordi en ikkeen ikke tørikke tør gjøretør gjøre det

Religion skal bygge folk og skjerpe vår humanitet, gjøre oss mer empatiske og gjøre livet vakkert rundt oss. Gjør det ikke det, så er det ikke verdt noen ting. -Religion
religion-skal-bygge-folk-og-skjerpe-vår-humanitet-gjøre-oss-mer-empatiske-og-gjøre-livet-vakkert-rundt-oss-gjør-det-ikke-det-så-er-det-ikke
Folk synes det er godt å ha en kirke, akkurat som det er godt med en brannstasjon. Men aller best er det når man slipper å ha bruk for kirken, akkurat som en brannstasjon. -Ukjent
folk-synes-det-er-godt-å-kirke-akkurat-som-det-er-godt-med-brannstasjon-men-aller-best-er-det-når-man-slipper-å-bruk-for-kirken-akkurat-som
Den som ikke tør å leve, risikerer ingen ting. Den som ikke tør å leite, stopper opp. -Jahn Teigen
den-som-ikke-tør-å-leve-risikerer-ingen-ting-den-som-ikke-tør-å-leite-stopper-opp
Det er ikke moro å gjøre ingenting når du ikke har noe å gjøre. -Jerome K. Jerome
det-er-ikke-moro-å-gjøre-ingenting-når-du-ikke-har-noe-å-gjøre
Jeg synes det er kjedelig når de ikke får mål, jeg. Jeg er litt enkel sånn. -Valgerd Svarstad Haugland
jeg-synes-det-er-kjedelig-når-ikke-får-mål-jeg-jeg-er-litt-enkel-sånn