Det er en gåte hvorfor så mange voksne forventer at barn skal være perfekte. Hvor mange voksne er det som ikke begår feil i løpet av dagen?


det-er-gåte-hvorfor-så-mange-voksne-forventer-at-barn-skal-være-perfekte-hvor-mange-voksne-er-det-som-ikke-begår-feil-i-løpet-av-dagen
oppdragelsedetergåtehvorformangevoksneforventeratbarnskalværeperfektehvordetsomikkebegårfeilløpetavdagendet erer enen gåtegåte hvorforså mangemange voksnevoksne forventerforventer atat barnbarn skalskal værevære perfektemange voksnevoksne erer detdet somsom ikkeikke begårbegår feilfeil ii løpetløpet avav dagendet er ener en gåteen gåte hvorforgåte hvorfor såhvorfor så mangeså mange voksnemange voksne forventervoksne forventer atforventer at barnat barn skalbarn skal væreskal være perfektehvor mange voksnemange voksne ervoksne er deter det somdet som ikkesom ikke begårikke begår feilbegår feil ifeil i løpeti løpet avløpet av dagendet er en gåteer en gåte hvorforen gåte hvorfor sågåte hvorfor så mangehvorfor så mange voksneså mange voksne forventermange voksne forventer atvoksne forventer at barnforventer at barn skalat barn skal værebarn skal være perfektehvor mange voksne ermange voksne er detvoksne er det somer det som ikkedet som ikke begårsom ikke begår feilikke begår feil ibegår feil i løpetfeil i løpet avi løpet av dagendet er en gåte hvorforer en gåte hvorfor såen gåte hvorfor så mangegåte hvorfor så mange voksnehvorfor så mange voksne forventerså mange voksne forventer atmange voksne forventer at barnvoksne forventer at barn skalforventer at barn skal væreat barn skal være perfektehvor mange voksne er detmange voksne er det somvoksne er det som ikkeer det som ikke begårdet som ikke begår feilsom ikke begår feil iikke begår feil i løpetbegår feil i løpet avfeil i løpet av dagen

Det gode med ekteskapet er ikke at voksne skaper barn, men at barn skaper voksne. -Peter De Vries
det-gode-med-ekteskapet-er-ikke-at-voksne-skaper-barn-men-at-barn-skaper-voksne
Samme hvor omsorgsfullt man forsøker å oppdra sine barn, oppfører de seg likevel som voksne. -Gösta Rybrant
samme-hvor-omsorgsfullt-man-forsøker-å-oppdra-sine-barn-oppfører-seg-likevel-som-voksne
Barn bør få vite så mye om sex at de skjønner hvor de voksne kommer fra. -Henrik Tikkanen
barn-bør-få-vite-så-mye-om-sex-at-skjønner-hvor-voksne-kommer-fra
Innerst inne i alle voksne mennesker sitter et lite barn som skal begynne på skolen i august. -Janneken Øverland
innerst-inne-i-alle-voksne-mennesker-sitter-et-lite-barn-som-skal-begynne-på-skolen-i-august
Du må skrive for barn på samme måte som du gjør for voksne, bare bedre. -Skrive
du-må-skrive-for-barn-på-samme-måte-som-du-gjør-for-voksne-bare-bedre
Ungdommen forlanger at dagen skal gi ham noe; den voksne er tilfreds om den ikke tar noe fra ham. -Dag
ungdommen-forlanger-at-dagen-skal-gi-ham-noe-den-voksne-er-tilfreds-om-den-ikke-tar-noe-fra-ham