Det er forresten en deilig figur på den Sara. Hoftene skjelver når hun går, det er akkurat likesom lendene på en riktig smellfet hoppe. Det er alldeles storartet.


det-er-forresten-deilig-figur-på-den-sara-hoftene-skjelver-når-hun-går-det-er-akkurat-likesom-lendene-på-riktig-smellfet-hoppe-det-er-alldeles
kvinner og utseendedeterforrestendeiligfigurdensarahofteneskjelvernårhungårdetakkuratlikesomlendeneriktigsmellfethoppealldelesstorartetdet erer forrestenforresten enen deiligdeilig figurfigur påpå denden sarahoftene skjelverskjelver nårnår hunhun gårdet erer akkuratakkurat likesomlikesom lendenelendene påen riktigriktig smellfetsmellfet hoppedet erer alldelesalldeles storartetdet er forrestener forresten enforresten en deiligen deilig figurdeilig figur påfigur på denpå den sarahoftene skjelver nårskjelver når hunnår hun gårdet er akkurater akkurat likesomakkurat likesom lendenelikesom lendene pålendene på enpå en riktigen riktig smellfetriktig smellfet hoppedet er alldeleser alldeles storartet

Når du har lært deg å sanse naturen, kan du også lese mennesker, men mange har blitt naturblinde, akkurat som noen er ordblinde. Når de går ut i naturen, er det for å shoppe blåbær eller sopp. -Natur
når-du-har-lært-deg-å-sanse-naturen-kan-du-også-lese-mennesker-men-mange-har-blitt-naturblinde-akkurat-som-noen-er-ordblinde-når-går-ut-i
Jeg synes det er en fordel å ha en mening. Det er ikke sikkert det er helt riktig hele tiden, men stort sett går det jo bra. -Odd Reitan
jeg-synes-det-er-fordel-å-mening-det-er-ikke-sikkert-det-er-helt-riktig-hele-tiden-men-stort-sett-går-det-jo-bra
Folk synes det er godt å ha en kirke, akkurat som det er godt med en brannstasjon. Men aller best er det når man slipper å ha bruk for kirken, akkurat som en brannstasjon. -Ukjent
folk-synes-det-er-godt-å-kirke-akkurat-som-det-er-godt-med-brannstasjon-men-aller-best-er-det-når-man-slipper-å-bruk-for-kirken-akkurat-som
Det går fortere å gjøre ting riktig enn å forklare hvorfor man gjorde det galt. -Henry Wadsworth Longfellow
det-går-fortere-å-gjøre-ting-riktig-enn-å-forklare-hvorfor-man-gjorde-det-galt
Det som gjør det deilig å leve, er at i morgen ikke er som i går, og at hvert møte er et nytt håp. -Eva Joly
det-som-gjør-det-deilig-å-leve-er-at-i-morgen-ikke-er-som-i-går-og-at-hvert-møte-er-et-nytt-håp