Det er få gode ord som er blitt så misbrukt som at du skal elske din neste som deg selv. Din neste er ikke hvem som helst. Det står tydelig din neste. Andre får du nøye deg med å la leve i fred. Da tjener du dem ærligst og best.


det-er-få-gode-ord-som-er-blitt-så-misbrukt-som-at-du-skal-elske-din-neste-som-deg-selv-din-neste-er-ikke-hvem-som-helst-det-står-tydelig-din
aksel sandemosedetergodeordsomblittmisbruktatduskalelskedinnestedegselvdinikkehvemhelststårtydelignesteandrefårnøyemedlevefreddatjenerdemærligstogbestdet erer fåfå godeord somsom erer blittblitt såså misbruktmisbrukt somsom atat dudu skalskal elskeelske dindin nesteneste somsom degdeg selvdin nesteneste erer ikkeikke hvemhvem somsom helstdet stårstår tydeligtydelig dindin nesteandre fårfår dudu nøyenøye degdeg medmed åla leveleve ii fredda tjenertjener dudu demdem ærligstærligst ogog bestdet er fåer få godefå gode ordgode ord somord som ersom er blitter blitt såblitt så misbruktså misbrukt sommisbrukt som atsom at duat du skaldu skal elskeskal elske dinelske din nestedin neste somneste som degsom deg selvdin neste erneste er ikkeer ikke hvemikke hvem somhvem som helstdet står tydeligstår tydelig dintydelig din nesteandre får dufår du nøyedu nøye degnøye deg meddeg med åmed å laå la levela leve ileve i fredda tjener dutjener du demdu dem ærligstdem ærligst ogærligst og best

Du skal elske din neste som deg selv.Den nevrotiske adlyder vanligvis sin egen gyldne regel: Hat din neste som deg selv.Elsk din neste - men la ham ikke lure deg.Politisk dyktighet er å forutsi hva som vil skje i morgen, neste uke, neste måned og neste år - og etterpå kunne forklare hvorfor det ikke skjedde.Gjør ikke mot din neste noe du ville mislike dersom det ble gjort mot deg. Dette er hele loven. Resten er kommentarer.Vennlighet har alltid betydning, så møt din neste med et smil.