Det er få genier blant oss. Og profeter bør man passe seg for. Samfunnet bygges av selvstendige og modne mennesker som tar ansvar.


det-er-få-genier-blant-oss-og-profeter-bør-man-passe-seg-for-samfunnet-bygges-av-selvstendige-og-modne-mennesker-som-tar-ansvar
anne engerdetergenierblantossogprofeterbørmanpassesegforsamfunnetbyggesavselvstendigeogmodnemenneskersomtaransvardet erer fåfå geniergenier blantblant ossog profeterprofeter børbør manman passepasse segseg forsamfunnet byggesbygges avav selvstendigeselvstendige ogog modnemodne menneskermennesker somsom tartar ansvardet er fåer få genierfå genier blantgenier blant ossog profeter børprofeter bør manbør man passeman passe segpasse seg forsamfunnet bygges avbygges av selvstendigeav selvstendige ogselvstendige og modneog modne menneskermodne mennesker sommennesker som tarsom tar ansvardet er få genierer få genier blantfå genier blant ossog profeter bør manprofeter bør man passebør man passe segman passe seg forsamfunnet bygges av selvstendigebygges av selvstendige ogav selvstendige og modneselvstendige og modne menneskerog modne mennesker sommodne mennesker som tarmennesker som tar ansvardet er få genier blanter få genier blant ossog profeter bør man passeprofeter bør man passe segbør man passe seg forsamfunnet bygges av selvstendige ogbygges av selvstendige og modneav selvstendige og modne menneskerselvstendige og modne mennesker somog modne mennesker som tarmodne mennesker som tar ansvar

Man kan være nærmere Vårherre blant folk som banner enn blant mennesker som ber. -Kjell Arild Pollestad
man-kan-være-nærmere-vårherre-blant-folk-som-banner-enn-blant-mennesker-som-ber
Man lærer taushet best blant snakkesalige mennesker, og snakkesalighet blant tause. -Taushet
man-lærer-taushet-best-blant-snakkesalige-mennesker-og-snakkesalighet-blant-tause
Det kan sies mye pent om den moderne journalistikk. Ved å fortelle oss hva uopplyste mennesker mener, holder den oss orientert om uvitenheten i samfunnet. -Oscar Wilde
det-kan-sies-mye-pent-om-den-moderne-journalistikk-ved-å-fortelle-oss-hva-uopplyste-mennesker-mener-holder-den-oss-orientert-om-uvitenheten-i
Best blant mennesker er den som gleder seg når det går godt for andre. -Raushet
best-blant-mennesker-er-den-som-gleder-seg-når-det-går-godt-for-andre
Hvis en gift kvinne klarer seg med husholdningspengene, bør hennes mann passe på. -Kvinner
hvis-gift-kvinne-klarer-seg-med-husholdningspengene-bør-hennes-mann-passe-på
Jeg tar meg den frihet. Der ligger hemmeligheten med frihetens vesen. Man tar seg den. Ingen gir oss frihet, vi må ta den selv. -Frihet
jeg-tar-meg-den-frihet-der-ligger-hemmeligheten-med-frihetens-vesen-man-tar-seg-den-ingen-gir-oss-frihet-vi-må-ta-den-selv