Det er etter de gode ord det gror, ikke etter småskårenhet og pirkeri. Det har ennå ikke flyttet verden et lusefjed.


det-er-etter-gode-ord-det-gror-ikke-etter-småskårenhet-og-pirkeri-det-har-ennå-ikke-flyttet-verden-et-lusefjed
orddeterettergodeorddetgrorikkesmåskårenhetogpirkeriharennåflyttetverdenetlusefjeddet erer etteretter dede godeord detdet grorikke etteretter småskårenhetsmåskårenhet ogog pirkeridet harhar ennåennå ikkeikke flyttetflyttet verdenverden etet lusefjeddet er etterer etter deetter de godede gode ordgode ord detord det grorikke etter småskårenhetetter småskårenhet ogsmåskårenhet og pirkeridet har ennåhar ennå ikkeennå ikke flyttetikke flyttet verdenflyttet verden etverden et lusefjeddet er etter deer etter de godeetter de gode ordde gode ord detgode ord det grorikke etter småskårenhet ogetter småskårenhet og pirkeridet har ennå ikkehar ennå ikke flyttetennå ikke flyttet verdenikke flyttet verden etflyttet verden et lusefjeddet er etter de godeer etter de gode ordetter de gode ord detde gode ord det grorikke etter småskårenhet og pirkeridet har ennå ikke flyttethar ennå ikke flyttet verdenennå ikke flyttet verden etikke flyttet verden et lusefjed

Et menneske skal dømmes - ikke etter hva det har feilet, men etter hva det har nådd; ikke etter hva det tror, men etter dets vilje til godt og sant. -Dømme
et-menneske-skal-dømmes-ikke-etter-hva-det-har-feilet-men-etter-hva-det-har-nådd-ikke-etter-hva-det-tror-men-etter-dets-vilje-til-godt-og-sant
For å få vakre øyne, se etter det gode i andre, for å få vakre lepper, si bare gode ord - og for å få en rett holdning, gå med vissheten om at du aldri er alene. -Skjønnhet
for-å-få-vakre-øyne-se-etter-det-gode-i-andre-for-å-få-vakre-lepper-bare-gode-ord-og-for-å-få-rett-holdning-gå-med-vissheten-om-at-du
Jeg har en drøm om at mine fire små barn en dag skal få leve i en verden der de ikke blir dømt etter hudfarge, men etter kvaliteten i deres karakter. -Martin Luther King
jeg-har-drøm-om-at-mine-fire-små-barn-dag-skal-få-leve-i-verden-der-ikke-blir-dømt-etter-hudfarge-men-etter-kvaliteten-i-deres-karakter
Kvinner kler seg ikke etter været ute, men etter det indre. -Kvinner
kvinner-kler-seg-ikke-etter-været-ute-men-etter-det-indre
Det beste du kan gi dine barn, nest etter gode vaner, er gode minner. -Sydney J. Harris
det-beste-du-kan-gi-dine-barn-nest-etter-gode-vaner-er-gode-minner
Det er altfor mange ord i omløp i verden, den som sier mye har ikke sine ord i behold. -Ord
det-er-altfor-mange-ord-i-omløp-i-verden-den-som-sier-mye-har-ikke-sine-ord-i-behold