Det er et merkelig faktum at frihet og likhet, demokratiets to grunnleggende ideer, til en viss grad er motstridende.


det-er-et-merkelig-faktum-at-frihet-og-likhet-demokratiets-to-grunnleggende-ideer-til-viss-grad-er-motstridende
thomas manndeteretmerkeligfaktumatfrihetoglikhetdemokratietstogrunnleggendeideertilvissgradmotstridendedet erer etet merkeligmerkelig faktumfaktum atat frihetfrihet ogog likhetgrunnleggende ideertil enen vissviss gradgrad erer motstridendedet er eter et merkeliget merkelig faktummerkelig faktum atfaktum at frihetat frihet ogfrihet og likhetdemokratiets to grunnleggendetil en vissen viss gradviss grad ergrad er motstridendedet er et merkeliger et merkelig faktumet merkelig faktum atmerkelig faktum at frihetfaktum at frihet ogat frihet og likhetdemokratiets to grunnleggende ideertil en viss graden viss grad erviss grad er motstridendedet er et merkelig faktumer et merkelig faktum atet merkelig faktum at frihetmerkelig faktum at frihet ogfaktum at frihet og likhettil en viss grad eren viss grad er motstridende

De to kjønnene er jo til en viss grad en gåte for hverandre. -Dea Trier Mørch
de-to-kjønnene-er-jo-til-viss-grad-gåte-for-hverandre
Ateisme betegner en djerv ånd, men bare til en viss grad. -Blaise Pascal
ateisme-betegner-djerv-ånd-men-bare-til-viss-grad
Det finnes bare tre ting i verden som kvinnen ikke forstår: frihet, likhet og brorskap. -Kvinner
det-finnes-bare-tre-ting-i-verden-som-kvinnen-ikke-forstår-frihet-likhet-og-brorskap
Likestilling handler for meg om helt enkle, grunnleggende krav: om selvbestemmelse, om frihet fra diskriminering og om lik rett til lik samfunnsdeltagelse -Hege Skjeie
likestilling-handler-for-meg-om-helt-enkle-grunnleggende-krav-om-selvbestemmelse-om-frihet-fra-diskriminering-og-om-lik-rett-til-lik
En dame som har vært forlovet, beholder alltid i mine øyne en viss likhet med en bon-bon det har vært slikket på. -Alexander Kielland
en-dame-som-har-vært-forlovet-beholder-alltid-i-mine-øyne-viss-likhet-med-bon-bon-det-har-vært-slikket-på