Det er blitt en selvfølge at ingenting som har med kunst å gjøre lenger er selvfølgelig.


det-er-blitt-selvfølge-at-ingenting-som-har-med-kunst-å-gjøre-lenger-er-selvfølgelig
kunstdeterblittselvfølgeatingentingsomharmedkunstgjørelengerselvfølgeligdet erer blittblitt enen selvfølgeselvfølge atat ingentingingenting somsom harhar medmed kunstkunst åå gjøregjøre lengerlenger erer selvfølgeligdet er blitter blitt enblitt en selvfølgeen selvfølge atselvfølge at ingentingat ingenting somingenting som harsom har medhar med kunstmed kunst åkunst å gjøreå gjøre lengergjøre lenger erlenger er selvfølgeligdet er blitt ener blitt en selvfølgeblitt en selvfølge aten selvfølge at ingentingselvfølge at ingenting somat ingenting som haringenting som har medsom har med kunsthar med kunst åmed kunst å gjørekunst å gjøre lengerå gjøre lenger ergjøre lenger er selvfølgeligdet er blitt en selvfølgeer blitt en selvfølge atblitt en selvfølge at ingentingen selvfølge at ingenting somselvfølge at ingenting som harat ingenting som har medingenting som har med kunstsom har med kunst åhar med kunst å gjøremed kunst å gjøre lengerkunst å gjøre lenger erå gjøre lenger er selvfølgelig

Å gjøre tyve menn forelsket i seg på et år, er ingenting. Men å holde på en elsker i tyve år - det er en kunst. -Elizabeth Taylor
Å-gjøre-tyve-menn-forelsket-i-seg-på-et-år-er-ingenting-men-å-holde-på-elsker-i-tyve-år-det-er-kunst
Sannhet har ingenting å gjøre med antallet mennesker som er overbevist. -Sannhet
sannhet-har-ingenting-å-gjøre-med-antallet-mennesker-som-er-overbevist
Det har ingenting med saken å gjøre, sa dommeren om rettferdigheten. -Dømme
det-har-ingenting-med-saken-å-gjøre-sa-dommeren-om-rettferdigheten
La meg en gang for alle få slått fast: Å snakke om kunst for kunstens egen skyld, kunst som står over klassene, det er det samme som å kreve en kunst for småborgerlige intelektuelle. -Dag Solstad
la-meg-gang-for-alle-få-slått-fast-Å-snakke-om-kunst-for-kunstens-egen-skyld-kunst-som-står-over-klassene-det-er-det-samme-som-å-kreve-kunst
Det er ikke tilstrekkelig å si at politikk er det muliges kunst. Den skal være noe mer. Den politikk som er i pakt med fremtiden, må gå ut på å gjøre mulig i morgen det som er umulig i dag. -Politikk
det-er-ikke-tilstrekkelig-å-at-politikk-er-det-muliges-kunst-den-skal-være-noe-mer-den-politikk-som-er-i-pakt-med-fremtiden-må-gå-ut-på-å
Det er ikke moro å gjøre ingenting når du ikke har noe å gjøre. -Jerome K. Jerome
det-er-ikke-moro-å-gjøre-ingenting-når-du-ikke-har-noe-å-gjøre