Det er bedre å diskutere uten å finne en politisk løsning, enn å påtvinge noen en løsning uten å ha diskutert.


det-er-bedre-å-diskutere-uten-å-finne-politisk-løsning-enn-å-påtvinge-noen-løsning-uten-å-diskutert
politikkdeterbedrediskutereutenfinnepolitiskløsningennpåtvingenoenløsningdiskutertdet erer bedrebedre åå diskuterediskutere utenuten åå finnefinne enen politiskpolitisk løsningenn åå påtvingepåtvinge noennoen enen løsningløsning utenuten åha diskutertdet er bedreer bedre åbedre å diskutereå diskutere utendiskutere uten åuten å finneå finne enfinne en politisken politisk løsningenn å påtvingeå påtvinge noenpåtvinge noen ennoen en løsningen løsning utenløsning uten åuten å haå ha diskutertdet er bedre åer bedre å diskuterebedre å diskutere utenå diskutere uten ådiskutere uten å finneuten å finne enå finne en politiskfinne en politisk løsningenn å påtvinge noenå påtvinge noen enpåtvinge noen en løsningnoen en løsning utenen løsning uten åløsning uten å hauten å ha diskutertdet er bedre å diskutereer bedre å diskutere utenbedre å diskutere uten åå diskutere uten å finnediskutere uten å finne enuten å finne en politiskå finne en politisk løsningenn å påtvinge noen enå påtvinge noen en løsningpåtvinge noen en løsning utennoen en løsning uten åen løsning uten å haløsning uten å ha diskutert

Etter utallige forsøk på å forstå mine medmennesker, har jeg funnet ut at det å godta forskjellene er en bedre og mer varig løsning. -Jane Mysen
etter-utallige-forsøk-på-å-forstå-mine-medmennesker-har-jeg-funnet-ut-at-det-å-godta-forskjellene-er-bedre-og-mer-varig-løsning
Det er bedre å debattere en viktig sak uten å fatte vedtak enn å vedta den uten debatt. -Ukjent
det-er-bedre-å-debattere-viktig-sak-uten-å-fatte-vedtak-enn-å-vedta-den-uten-debatt
Når du ber, er det bedre at ditt hjerte er uten ord enn at dine ord er uten hjerte. -Bønn
når-du-ber-er-det-bedre-at-ditt-hjerte-er-uten-ord-enn-at-dine-ord-er-uten-hjerte
Jeg tror på engler. ... Når ting er som vanskeligst og jeg ikke ser noen løsning, så går jeg plutselig på et menneske som forandrer alt. -Herborg Kråkevik
jeg-tror-på-engler-når-ting-er-som-vanskeligst-og-jeg-ikke-noen-løsning-så-går-jeg-plutselig-på-et-menneske-som-forandrer-alt
Et hvert komplisert problem har en enkel løsning - den gale. -Ukjent
et-hvert-komplisert-problem-har-enkel-løsning-den-gale
Et liv uten bøker er som en barndom uten eventyr, en ungdom uten kjærlighet, en alderdom uten fred. -Carl Petter Fröhling
et-liv-uten-bøker-er-som-barndom-uten-eventyr-ungdom-uten-kjærlighet-alderdom-uten-fred