Det er bedre å bo i en krok på taket enn å være i hus med en trettekjær kvinne.


det-er-bedre-å-bo-i-krok-på-taket-enn-å-være-i-hus-med-trettekjær-kvinne
kvinnerdeterbedrebokroktaketennværehusmedtrettekjærkvinnedet erer bedrebedre åå bobo ien krokkrok påpå takettaket ennenn åå værevære ii hushus medmed enen trettekjærtrettekjær kvinnedet er bedreer bedre åbedre å boå bo ibo i eni en kroken krok påkrok på taketpå taket enntaket enn åenn å væreå være ivære i husi hus medhus med enmed en trettekjæren trettekjær kvinnedet er bedre åer bedre å bobedre å bo iå bo i enbo i en kroki en krok påen krok på taketkrok på taket ennpå taket enn åtaket enn å væreenn å være iå være i husvære i hus medi hus med enhus med en trettekjærmed en trettekjær kvinnedet er bedre å boer bedre å bo ibedre å bo i enå bo i en krokbo i en krok påi en krok på taketen krok på taket ennkrok på taket enn åpå taket enn å væretaket enn å være ienn å være i huså være i hus medvære i hus med eni hus med en trettekjærhus med en trettekjær kvinne

Må aldri noen kvinne bo i hus med meg, som eier mer forstand enn en kvinne bør! -Kvinner
må-aldri-noen-kvinne-bo-i-hus-med-meg-som-eier-mer-forstand-enn-kvinne-bør
Bedre å være konge i et lite hus enn slave i et slott. -Konge og kongelige
bedre-å-være-konge-i-et-lite-hus-enn-slave-i-et-slott
En fugl i hånden er bedre enn ti på taket. -Æsop
en-fugl-i-hånden-er-bedre-enn-ti-på-taket
Det er bedre å være et misfornøyd menneske enn en fornøyd gris, bedre å være en misfornøyd Sokrates enn en fornøyd tosk. -John Stuart Mill
det-er-bedre-å-være-et-misfornøyd-menneske-enn-fornøyd-gris-bedre-å-være-misfornøyd-sokrates-enn-fornøyd-tosk
Det er bedre å være blant venner enn alene. Men alene er bedre enn slett selskap -Hadith
det-er-bedre-å-være-blant-venner-enn-alene-men-alene-er-bedre-enn-slett-selskap
Det er bedre å være sammen med noen som bedrar deg, enn med noen som ikke drar ned etter seg på do. -Uma Thurman
det-er-bedre-å-være-sammen-med-noen-som-bedrar-deg-enn-med-noen-som-ikke-drar-ned-etter-seg-på-do