Det er bare en måte å bli trygg på: Vi må inngå samliv med fare. Vi må godta at det forferdelige kan skje. Hvis vi forventer null risiko og total beskyttelse, blir vi evig redde. Absolutt trygghet er umulig.


det-er-bare-måte-å-bli-trygg-på-vi-må-inngå-samliv-med-fare-vi-må-godta-at-det-forferdelige-kan-skje-hvis-vi-forventer-null-risiko-og-total
per fugellideterbaremåteblitryggviinngåsamlivmedfaregodtaatdetforferdeligekanskjehvisviforventernullrisikoogtotalbeskyttelseblirevigreddeabsolutttrygghetumuligdet erer barebare enen måtemåte åå blibli tryggtrygg påvi måmå inngåinngå samlivsamliv medmed farevi måmå godtagodta atat detdet forferdeligeforferdelige kankan skjehvis vivi forventerforventer nullnull risikorisiko ogog totaltotal beskyttelseblir vivi evigevig reddeabsolutt trygghettrygghet erer umuligdet er bareer bare enbare en måteen måte åmåte å bliå bli tryggbli trygg påvi må inngåmå inngå samlivinngå samliv medsamliv med farevi må godtamå godta atgodta at detat det forferdeligedet forferdelige kanforferdelige kan skjehvis vi forventervi forventer nullforventer null risikonull risiko ogrisiko og totalog total beskyttelseblir vi evigvi evig reddeabsolutt trygghet ertrygghet er umulig

Kvinner og milde sjeler nøler bare når de selv er i fare. Men de blir modige når det gjelder å redde andre. -Jean Paul
kvinner-og-milde-sjeler-nøler-bare-når-selv-er-i-fare-men-blir-modige-når-det-gjelder-å-redde-andre
Det kan bli mye kunst av forferdelige opplevelser. -Kunst
det-kan-bli-mye-kunst-av-forferdelige-opplevelser
Det blir umulig å styre hvis vi ikke har med oss verdiene som vi styrer på grunnlag av. -Styre
det-blir-umulig-å-styre-hvis-vi-ikke-har-med-oss-verdiene-som-vi-styrer-på-grunnlag-av
Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare -Lina Sandell-Berg
ingen-er-så-trygg-i-fare-som-guds-lille-barneskare
Liverpool kan ikke legge seg bakpå og ri på null-null, fordi de har sluppet inn et mål. -Fotball
liverpool-kan-ikke-legge-seg-bakpå-og-ri-på-null-null-fordi-har-sluppet-inn-et-mål
Hvis du vil inngå fred med din fiende, må du arbeide sammen med din fiende. Da vil han bli din partner. -Nelson Mandela
hvis-du-vil-inngå-fred-med-din-fiende-må-du-arbeide-sammen-med-din-fiende-da-vil-han-bli-din-partner