Det er bare én sann moral for hvert menneske, men hvert menneske har ikke den samme sanne moral.


det-er-bare-én-sann-moral-for-hvert-menneske-men-hvert-menneske-har-ikke-den-samme-sanne-moral
george bernard shawdeterbareénsannmoralforhvertmenneskemenmenneskeharikkedensammesannemoraldet erer barebare énén sannsann moralmoral forhvert menneskemen hverthvert menneskemenneske harhar ikkeikke denden sammesamme sannesanne moraldet er bareer bare énbare én sannén sann moralsann moral formoral for hvertfor hvert menneskemen hvert menneskehvert menneske harmenneske har ikkehar ikke denikke den sammeden samme sannesamme sanne moraldet er bare éner bare én sannbare én sann moralén sann moral forsann moral for hvertmoral for hvert menneskemen hvert menneske harhvert menneske har ikkemenneske har ikke denhar ikke den sammeikke den samme sanneden samme sanne moraldet er bare én sanner bare én sann moralbare én sann moral forén sann moral for hvertsann moral for hvert menneskemen hvert menneske har ikkehvert menneske har ikke denmenneske har ikke den sammehar ikke den samme sanneikke den samme sanne moral

Hvert menneske har i sitt hjerte et svin som sover. -Menneske
hvert-menneske-har-i-sitt-hjerte-et-svin-som-sover
Juletrepynt blir bare verdifull når den er blitt gammel, hentet ned fra loftet hvert eneste år, litt mer falmet for hvert år som går, men verd sin vekt i minner. -Jul
juletrepynt-blir-bare-verdifull-når-den-er-blitt-gammel-hentet-ned-fra-loftet-hvert-eneste-år-litt-mer-falmet-for-hvert-år-som-går-men-verd-vekt
Hvert menneske er fra Guds hånd en originalutgave. -Menneske
hvert-menneske-er-fra-guds-hånd-originalutgave
Lover kan ikke gi folk bedre moral, men jo bedre moral folk har, jo bedre lover lager de. -Lov
lover-kan-ikke-gi-folk-bedre-moral-men-jo-bedre-moral-folk-har-jo-bedre-lover-lager