Det er alltid stillheten som setter verden i et annet lys enn dens eget.


det-er-alltid-stillheten-som-setter-verden-i-et-annet-lys-enn-dens-eget
stillhetdeteralltidstillhetensomsetterverdenetannetlysenndensegetdet erer alltidalltid stillhetenstillheten somsom settersetter verdenverden ii etet annetannet lyslys ennenn densdens egetdet er alltider alltid stillhetenalltid stillheten somstillheten som settersom setter verdensetter verden iverden i eti et annetet annet lysannet lys ennlys enn densenn dens egetdet er alltid stillhetener alltid stillheten somalltid stillheten som setterstillheten som setter verdensom setter verden isetter verden i etverden i et anneti et annet lyset annet lys ennannet lys enn denslys enn dens egetdet er alltid stillheten somer alltid stillheten som setteralltid stillheten som setter verdenstillheten som setter verden isom setter verden i etsetter verden i et annetverden i et annet lysi et annet lys ennet annet lys enn densannet lys enn dens eget

Problemet er jo ikke så mye at verden setter grenser for fantasien, som at fantasien setter grenser for verden. -Karl Ove Knausgård
problemet-er-jo-ikke-så-mye-at-verden-setter-grenser-for-fantasien-som-at-fantasien-setter-grenser-for-verden
Geniet rommer ikke mer lys enn noe annet rettskaffent menneske - men det samler dette lyset gjennom en spesiell slags linse i et brennpunkt. -Ludwig Wittgenstein
geniet-rommer-ikke-mer-lys-enn-noe-annet-rettskaffent-menneske-men-det-samler-dette-lyset-gjennom-spesiell-slags-linse-i-et-brennpunkt
Takk lampen for dens lys, men glem ikke lampefoten som står tålmodig og trofast i skyggen. -Rabindranath Tagore
takk-lampen-for-dens-lys-men-glem-ikke-lampefoten-som-står-tålmodig-og-trofast-i-skyggen
I stillheten spirer liv. I stillheten er du aldri alene. -Ferdinand Finne
i-stillheten-spirer-liv-i-stillheten-er-du-aldri-alene
Det finnes annet her i verden enn penger, for eksempel sjekker og kredittkort. -Ukjent
det-finnes-annet-her-i-verden-enn-penger-for-eksempel-sjekker-og-kredittkort
Den som bare ser på samtiden og setter sin lit til øyeblikket, makter ikke å se hvor meget lys fremtiden skjuler. -Max Tau
den-som-bare-på-samtiden-og-setter-lit-til-øyeblikket-makter-ikke-å-se-hvor-meget-lys-fremtiden-skjuler