Det er alltid kvinnens manglende evne til fornyelse som er grunnen til mannens utroskap.


det-er-alltid-kvinnens-manglende-evne-til-fornyelse-som-er-grunnen-til-mannens-utroskap
utroskapdeteralltidkvinnensmanglendeevnetilfornyelsesomgrunnenmannensutroskapdet erer alltidalltid kvinnenskvinnens manglendemanglende evneevne tiltil fornyelsefornyelse somsom erer grunnengrunnen tiltil mannensmannens utroskapdet er alltider alltid kvinnensalltid kvinnens manglendekvinnens manglende evnemanglende evne tilevne til fornyelsetil fornyelse somfornyelse som ersom er grunnener grunnen tilgrunnen til mannenstil mannens utroskapdet er alltid kvinnenser alltid kvinnens manglendealltid kvinnens manglende evnekvinnens manglende evne tilmanglende evne til fornyelseevne til fornyelse somtil fornyelse som erfornyelse som er grunnensom er grunnen tiler grunnen til mannensgrunnen til mannens utroskapdet er alltid kvinnens manglendeer alltid kvinnens manglende evnealltid kvinnens manglende evne tilkvinnens manglende evne til fornyelsemanglende evne til fornyelse somevne til fornyelse som ertil fornyelse som er grunnenfornyelse som er grunnen tilsom er grunnen til mannenser grunnen til mannens utroskap

Depresjon er manglende evne til å konstruere en fremtid. -Rollo May
depresjon-er-manglende-evne-til-å-konstruere-fremtid
Den eneste perversiteten jeg vet om, er manglende evne til å elske. -Perversjon
den-eneste-perversiteten-jeg-vet-om-er-manglende-evne-til-å-elske
Kvinnens skjønnhet blir til i mannens øyne. -Skjønnhet
kvinnens-skjønnhet-blir-til-i-mannens-øyne
Det vi setter pris på hos våre venner er ikke så mye deres evne til å more oss, som vår evne til å more dem. -Evelyn Waugh
det-vi-setter-pris-på-hos-våre-venner-er-ikke-så-mye-deres-evne-til-å-more-oss-som-vår-evne-til-å-more-dem
Frihet er menneskets evne til å ta hånd om sin egen utvikling. Det er vår evne til å forme oss selv. -Rollo May
frihet-er-menneskets-evne-til-å-ta-hånd-om-egen-utvikling-det-er-vår-evne-til-å-forme-oss-selv
Fristelsen er kvinnens våpen og mannens unnskyldning. -H. L. Mencken
fristelsen-er-kvinnens-våpen-og-mannens-unnskyldning