Det eneste som gjennstår, er fravær, sittende av et menneske som for lengst har gått, en anelse lut mot armlenet, omgitt av natten.


det-eneste-som-gjennstår-er-fravær-sittende-av-et-menneske-som-for-lengst-har-gått-anelse-lut-mot-armlenet-omgitt-av-natten
linda olssondetenestesomgjennstårerfraværsittendeavetmenneskeforlengsthargåttanelselutmotarmlenetomgittnattendet enesteeneste somsom gjennstårer fraværsittende avav etet menneskemenneske somsom forlengst harhar gåtten anelseanelse lutlut motmot armlenetomgitt avav nattendet eneste someneste som gjennstårsittende av etav et menneskeet menneske sommenneske som forsom for lengstfor lengst harlengst har gåtten anelse lutanelse lut motlut mot armlenetomgitt av nattendet eneste som gjennstårsittende av et menneskeav et menneske somet menneske som formenneske som for lengstsom for lengst harfor lengst har gåtten anelse lut motanelse lut mot armlenetsittende av et menneske somav et menneske som foret menneske som for lengstmenneske som for lengst harsom for lengst har gåtten anelse lut mot armlenet

Natten er ikke skygge. Den er fravær av lys. -Natt
natten-er-ikke-skygge-den-er-fravær-av-lys
Mot er den dyd som kan stimulere de milliarder udrømte drømmer, utenkte tanker, ikke-følte følelser, ikke-skapt kunnskap og ugjorte handlinger som bor inne i hvert eneste menneske. -Mot
mot-er-den-dyd-som-kan-stimulere-milliarder-udrømte-drømmer-utenkte-tanker-ikke-følte-følelser-ikke-skapt-kunnskap-og-ugjorte-handlinger-som-bor
Det eneste som virkelig hjelper mot skallethet, er hår. -Franklin P. Jones
det-eneste-som-virkelig-hjelper-mot-skallethet-er-hår
Om vi i livet er omgitt av døden, så er vi også i forstandens sunnhet omgitt av galskap. -Ludwig Wittgenstein
om-vi-i-livet-er-omgitt-av-døden-så-er-vi-også-i-forstandens-sunnhet-omgitt-av-galskap