Det eneste du må bestemme deg for, er hva du vil gjøre med den tiden du har fått.


det-eneste-du-må-bestemme-deg-for-er-hva-du-vil-gjøre-med-den-tiden-du-har-fått
j. r. r. tolkiendetenestedubestemmedegforerhvavilgjøremeddentidenharfåttdet enesteeneste dudu måmå bestemmebestemme degdeg forer hvahva dudu vilvil gjøregjøre medmed denden tidentiden dudu harhar fåttdet eneste dueneste du mådu må bestemmemå bestemme degbestemme deg forer hva duhva du vildu vil gjørevil gjøre medgjøre med denmed den tidenden tiden dutiden du hardu har fåttdet eneste du måeneste du må bestemmedu må bestemme degmå bestemme deg forer hva du vilhva du vil gjøredu vil gjøre medvil gjøre med dengjøre med den tidenmed den tiden duden tiden du hartiden du har fåttdet eneste du må bestemmeeneste du må bestemme degdu må bestemme deg forer hva du vil gjørehva du vil gjøre meddu vil gjøre med denvil gjøre med den tidengjøre med den tiden dumed den tiden du harden tiden du har fått

Du kan ikke bestemme deg for å føle noe du ikke føler, men du kan bestemme deg for å gjøre det rette på tross av dine følelser. -Følelse
du-kan-ikke-bestemme-deg-for-å-føle-noe-du-ikke-føler-men-du-kan-bestemme-deg-for-å-gjøre-det-rette-på-tross-av-dine-følelser
Vær takknemlig for det du har, så vil du ende opp med å få mer. Hvis du konsentrerer deg om hva du ikke har, vil du aldri, aldri få nok. -Oprah Winfrey
vær-takknemlig-for-det-du-har-så-vil-du-ende-opp-med-å-få-mer-hvis-du-konsentrerer-deg-om-hva-du-ikke-har-vil-du-aldri-aldri-få-nok
Den eneste måten å beholde helsen på, er å spise det du ikke har lyst på, drikke det du ikke liker og gjøre det du helst vil slippe. -Mark Twain
den-eneste-måten-å-beholde-helsen-på-er-å-spise-det-du-ikke-har-lyst-på-drikke-det-du-ikke-liker-og-gjøre-det-du-helst-vil-slippe
Hvis du aldri vil se en mann igjen, skal du bare si: «Jeg elsker deg, jeg vil gifte meg med deg, jeg vil ha barn med deg.» Da forsvinner han med lynets hastighet. -Kvinner og menn
hvis-du-aldri-vil-se-mann-igjen-skal-du-bare-jeg-elsker-deg-jeg-vil-gifte-meg-med-deg-jeg-vil-barn-med-deg-da-forsvinner-han-med-lynets-hastighet
Minner er som månestråler. Vi kan gjøre hva vi vil med dem. -Minne
minner-er-som-månestråler-vi-kan-gjøre-hva-vi-vil-med-dem
Magi vil si kunsten å gjøre hva naturen ikke kan, altså en umulig ting. Derfor har man også trodd på den til alle tider. -Voltaire
magi-vil-kunsten-å-gjøre-hva-naturen-ikke-kan-altså-umulig-ting-derfor-har-man-også-trodd-på-den-til-alle-tider