Det e’ke våren du elska mest, men løftan som han gjer Om lyset fra ei sommersol som aldri ska gå ner


det-eke-våren-du-elska-mest-men-løftan-som-han-gjer-om-lyset-fra-ei-sommersol-som-aldri-ska-gå-ner
vårdete’kevårenduelskamestmenløftansomhangjeromlysetfraeisommersolaldriskanerdet e’kee’ke vårenvåren dudu elskaelska mestmen løftanløftan somsom hanhan gjergjer omom lysetlyset frafra eiei sommersolsommersol somsom aldrialdri skaska gågå nerdet e’ke vårene’ke våren duvåren du elskadu elska mestmen løftan somløftan som hansom han gjerhan gjer omgjer om lysetom lyset fralyset fra eifra ei sommersolei sommersol somsommersol som aldrisom aldri skaaldri ska gåska gå nerdet e’ke våren due’ke våren du elskavåren du elska mestmen løftan som hanløftan som han gjersom han gjer omhan gjer om lysetgjer om lyset fraom lyset fra eilyset fra ei sommersolfra ei sommersol somei sommersol som aldrisommersol som aldri skasom aldri ska gåaldri ska gå nerdet e’ke våren du elskae’ke våren du elska mestmen løftan som han gjerløftan som han gjer omsom han gjer om lysethan gjer om lyset fragjer om lyset fra eiom lyset fra ei sommersollyset fra ei sommersol somfra ei sommersol som aldriei sommersol som aldri skasommersol som aldri ska gåsom aldri ska gå ner

Du vill att jag ska älska med någon som bara älskar sitt men ska jag älska då ska det finnas tid att älska fritt -Melissa Horn
du-vill-att-jag-ska-älska-med-någon-som-bara-älskar-sitt-men-ska-jag-älska-då-ska-det-finnas-tid-att-älska-fritt
Han tok noen av de vakreste rosene våre, men han kan ikke stanse våren. -Tjueandre juli
han-tok-noen-av-vakreste-rosene-våre-men-han-kan-ikke-stanse-våren
Det er ikkje sant at kjærleik gjer blind. Kjærleik gjer klok. -Halldis Moren Vesaas
det-er-ikkje-sant-at-kjærleik-gjer-blind-kjærleik-gjer-klok
En utenrikskorrespondent er en som løper rundt fra hotell til hotell og tror at det mest interessante ved hele historien er at han har kommet for å dekke den. -Tom Stoppard
en-utenrikskorrespondent-er-som-løper-rundt-fra-hotell-til-hotell-og-tror-at-det-mest-interessante-ved-hele-historien-er-at-han-har-kommet-for-å
Vi lar jula hølje ned, alt er som det ska’ Ingen stjerner er å se der ute, men her inne er de tent i dag! -Jul
vi-lar-jula-hølje-ned-alt-er-som-det-ska-ingen-stjerner-er-å-se-der-ute-men-her-inne-er-tent-i-dag
Bare han som sover med røttene under sneen, vil oppleve våren. -Medgang og motgang
bare-han-som-sover-med-røttene-under-sneen-vil-oppleve-våren