Det burde være med lover som med klær, at de lages så de passer for dem som skal bruke dem.


det-burde-være-med-lover-som-med-klær-at-lages-så-passer-for-dem-som-skal-bruke-dem
lovdetburdeværemedloversomklæratlagespasserfordemskalbrukedemdet burdeburde værevære medmed loverlover somsom medmed klærat dede lageslages såde passerpasser fordem somsom skalskal brukebruke demdet burde væreburde være medvære med lovermed lover somlover som medsom med klærat de lagesde lages sålages så deså de passerde passer forpasser for demfor dem somdem som skalsom skal brukeskal bruke demdet burde være medburde være med lovervære med lover sommed lover som medlover som med klærat de lages såde lages så delages så de passerså de passer forde passer for dempasser for dem somfor dem som skaldem som skal brukesom skal bruke demdet burde være med loverburde være med lover somvære med lover som medmed lover som med klærat de lages så dede lages så de passerlages så de passer forså de passer for demde passer for dem sompasser for dem som skalfor dem som skal brukedem som skal bruke dem

Det som er så fint med Norge, er formatet på vårt land. Det er lite og oversiktelig, og kort mellom dem som styrer og dem som skal styres. -Norge og nordmenn
det-som-er-så-fint-med-norge-er-formatet-på-vårt-land-det-er-lite-og-oversiktelig-og-kort-mellom-dem-som-styrer-og-dem-som-skal-styres
Når man ser hva som skjer med dagens unger, kan man ikke la være å tenke at noen burde være hjemme å passe dem. -Barn
når-man-hva-som-skjer-med-dagens-unger-kan-man-ikke-være-å-tenke-at-noen-burde-være-hjemme-å-passe-dem
Økonomi handler ikke om å være sparsom med penger, men om å bruke dem klokt. -Penger og økonomi
Økonomi-handler-ikke-om-å-være-sparsom-med-penger-men-om-å-bruke-dem-klokt
Det er med tro som med gummistøvler - de er bare til glede for dem som har dem på. -Tro
det-er-med-tro-som-med-gummistøvler-er-bare-til-glede-for-dem-som-har-dem-på
En kan gjøre alt med barn. En må elske dem, skal en vinne dem - og vinne dem for å kunne gjøre dem noe godt. -Oppdragelse
en-kan-gjøre-alt-med-barn-en-må-elske-dem-skal-vinne-dem-og-vinne-dem-for-å-kunne-gjøre-dem-noe-godt
La oss innrømme det: demonstrasjoner som politiet tillater, burde forbys av dem som arrangerer dem. -Rolf Hochhuth
la-oss-innrømme-det-demonstrasjoner-som-politiet-tillater-burde-forbys-av-dem-som-arrangerer-dem