Det blir umulig å styre hvis vi ikke har med oss verdiene som vi styrer på grunnlag av.


det-blir-umulig-å-styre-hvis-vi-ikke-har-med-oss-verdiene-som-vi-styrer-på-grunnlag-av
styredetblirumuligstyrehvisviikkeharmedossverdienesomstyrergrunnlagavdet blirblir umuligumulig åå styrestyre hvishvis vivi ikkeikke harhar medmed ossoss verdieneverdiene somsom vivi styrerstyrer påpå grunnlaggrunnlag avdet blir umuligblir umulig åumulig å styreå styre hvisstyre hvis vihvis vi ikkevi ikke harikke har medhar med ossmed oss verdieneoss verdiene somverdiene som visom vi styrervi styrer påstyrer på grunnlagpå grunnlag avdet blir umulig åblir umulig å styreumulig å styre hviså styre hvis vistyre hvis vi ikkehvis vi ikke harvi ikke har medikke har med osshar med oss verdienemed oss verdiene somoss verdiene som viverdiene som vi styrersom vi styrer påvi styrer på grunnlagstyrer på grunnlag avdet blir umulig å styreblir umulig å styre hvisumulig å styre hvis viå styre hvis vi ikkestyre hvis vi ikke harhvis vi ikke har medvi ikke har med ossikke har med oss verdienehar med oss verdiene sommed oss verdiene som vioss verdiene som vi styrerverdiene som vi styrer påsom vi styrer på grunnlagvi styrer på grunnlag av

La oss ikke innbille folk at det er vi på Stortinget som egentlig styrer dette landet. -Stortinget
la-oss-ikke-innbille-folk-at-det-er-vi-på-stortinget-som-egentlig-styrer-dette-landet
Dersom autoriteten ikke har ører til å lytte med, har han heller ikke hode til å styre med. -Autoritet
dersom-autoriteten-ikke-har-ører-til-å-lytte-med-har-han-heller-ikke-hode-til-å-styre-med
Den bør styre som kan styre best. -Styre
den-bør-styre-som-kan-styre-best
Døtrene våre fortjener ikke at vi lar oss styre av kompleksene. -Margreth Olin Mykløen
døtrene-våre-fortjener-ikke-at-vi-lar-oss-styre-av-kompleksene
Den som kan styre en kvinne, kan styre en nasjon. -Kvinner
den-som-kan-styre-kvinne-kan-styre-nasjon